[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ การประชุมหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 649 อัลบัมภาพ

No. 4859   การประชุมเชิงปฏิบัติการ "เรื่อง การตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้" ครั้งที่ 1/2555  
No. 4850   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปครั้งที่ 17 / 2555  
No. 4846   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 11/2555  
No. 4841   การประชุมคณะทำงานฉลองวันคล้ายวันเกิด ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม และภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล  
No. 4825   การประชุมคณะกรรมการ Innovation Award 2012 ครั้งที่ 1/2555  
No. 4824   ประชุมสรุปการศึกษาดูงานที่ประเทศเวียดนาม  
No. 4823   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 12/2555  
No. 4822   การประชุมงานการสอนบูรณาการ ป.1-2 ครั้งที่ 2/2555  
No. 4811   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปครั้งที่ 16 / 2555  
No. 4797   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน Innovation Award 2012 เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555  
No. 4796   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปครั้งที่ 15 / 2555  
No. 4789   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 10/2555  
No. 4770   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 11/2555 ในวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2555  
No. 4742   ประชุมคณะกรรมการสอนเสริมการเรียนรู้ ครั้งที่5/2555  
No. 4719   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 10/2555 ในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2555  
No. 4718   การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสอนเสริมการเรียนรู้ ครั้งที่ 4/2555 ในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2555  
No. 4715   ครูต่างชาติ IEP จัดทำข้อสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ณ วันที่ 1-19 ตุลาคม 2555  
No. 4699   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปครั้งที่ 14 / 2555  
No. 4697   การประชุมหัวหน้าระดับ  
No. 4696   การประชุมกีฬาบาสเกตบอลครูชายอาวุโส ครั้งที่1