[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 1103 อัลบัมภาพ

No. 10050   งานอาคารสถานที่ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค อาคารเซนต์คาเบรียล  
No. 10031   การสอบวัดระดับความสามารถทางด้านดนตรี Music Exam 2015  
No. 10021   ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ มาสเตอร์ทองเทียม พ่วงพูล (ครูเกษียณ)  
No. 10014   ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559  
No. 9989   ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
No. 9966   Academic Seminar 2016 for Foreign Teachers  
No. 9965   ชี้แจงระเบียบวินัยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
No. 9961   การประชุมบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2559  
No. 9959   CC59-อบรมการใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp  
No. 9952   CC59-เคลื่อนย้ายเครื่องคอมฯห้อง3 ไปห้อง4 และติดตั้ง Software Kudo game lab&mp3cutter  
No. 9949   ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ มารดานางสาวมณฑา ขุนคงเสถียร  
No. 9947   CC59-ติดตั้งจอ LED Touch Screen ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
No. 9944   งานกตเวทิตาจิตพนักงานเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2558  
No. 9943   ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  
No. 9922   ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของมารดามาสเตอร์ปราการ แก้วเขียว  
No. 9921   คณะครูเข้าอวยพรวันเกิดภราดาสุนันท์ โยธารักษ์  
No. 9915   ภาพกิจกรรม EP Summer Course 2016 ในสัปดาห์ที่สอง  
No. 9908   การฝึกซ้อมสมรรถภาพนักเรียน  
No. 9907   CC58-ติดตั้งเครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ณ อาคารอัฒจรรย์  
No. 9904   ประชุมคณะกรรมการการพิจารณาเช่าสัญญาณระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปีการศึกษา 2559