[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 1103 อัลบัมภาพ

No. 9785   ติดตั้งเครื่องสำรองไฟใหม่ ณ ห้องควบคุมระบบเครือข่าย ชั้น 1  
No. 9769   EP: การรับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
No. 9765   EP:ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
No. 9764   EP:ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
No. 9763   มอบรางวัลนักเรียนประพฤติปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2/2558  
No. 9757   ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงแพรวีร์ ทัพถาวร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6A ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  
No. 9753   ประมวลภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 5 รายวิชาเป็นภาษาอังกฤษประจำเดือนธันวาคมและมกราคม  
No. 9752   การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี ม.2 ปีการศึกษา 2558  
No. 9745   EP:ฝ่าย English Program ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม  
No. 9740   EP: พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีทักษะภาษาไทยดีเด่นของฝ่าย English Program  
No. 9739   EP: ภาพบรรยากาศการทัศนศึกษานอกสถานที่ในโครงการ Extreme Sat ของนักเรียนฝ่าย English Program  
No. 9736   การปฏิบัติหน้าที่ประจำวันของสารวัตรนักเรียน  
No. 9725   EP:กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนฝ่าย English Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6  
No. 9722   ฝ่ายอาคารสถานที่ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค, ไข้หวัด  
No. 9678   ฝ่ายอาคารสถานที่ เข้าเฝ้าพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เพื่อรับโล่ประทานรางวัล โครงการ Energy Mind Award 2014  
No. 9674   ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.กิตสดา ธัญลักษณ์ภาคย์ ป.5B ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการแข่งขันกีฬา Ice Hockey  
No. 9657   EP:ภาพกิจกรรมมอบรางวัลนักเรียนแต่งกายดีและมารยาทดีของฝ่ายEP  
No. 9606   ภาพส่งความสุขสวัสดีปีใหม่ 2559 ของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
No. 9587   ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา Science ของนักเรียน EP G.5-6  
No. 9573   ประสานงานการติดตั้งเครื่อง Projecter ยี่ห้อ NEC รุ่น V322XG เพื่อทดแทนเครื่องที่เสียจำนวน 4 เครื่อง