[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ การประชุมหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 649 อัลบัมภาพ

No. 4343   ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ประจำปีการศึกษา 2555  
No. 4337   การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติ นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนที่เดินทางกลับมา ในวันที่ 28 มิถนายน 2555  
No. 4336   การประชุมหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และครูพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม ในวันที่ 27 มิถุนายน 2555  
No. 4334   ประชุมคณะกรรมการ ACT ASEAN Knowledge ครั้งที่ 3 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2555  
No. 4332   ประชุมสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2555  
No. 4330   ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ครั้งที่ 5  
No. 4320   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปครั้งที่ 7/2555  
No. 4305   ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษครั้งที่ 3  
No. 4303   คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรประชุม วันที่ 20 มิถุนายน 2555  
No. 4285   ประชุมคณะกรรมการเตรียมงานกีฬาสัมพันธ์ครูอัสสัมชัญ 4 สถาบัน  
No. 4284   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 3/2555  
No. 4270   การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดซื้อเครื่องแม่ข่าย (Server and Data Center)  
No. 4263   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ครั้งที่ 2/2555  
No. 4262   การประชุมคณะกรรมการระบบบริหารโรงเรียน (SWIS) ครั้งที่ 1/2555  
No. 4256   ประชุมชมรมบุคลากรเกษียณโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
No. 4248   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปครั้งที่ 5/2555  
No. 4247   โครงการ “พฤกษาบูชา มหาราชา มหาราชินี” ครั้งที่ ๖  
No. 4222   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2/2555  
No. 4220   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปครั้งที่ 4/2555  
No. 4211   การประชุม SAR ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2555