[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ การประชุมหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 640 อัลบัมภาพ

No. 4285   ประชุมคณะกรรมการเตรียมงานกีฬาสัมพันธ์ครูอัสสัมชัญ 4 สถาบัน  
No. 4284   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 3/2555  
No. 4270   การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดซื้อเครื่องแม่ข่าย (Server and Data Center)  
No. 4263   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ครั้งที่ 2/2555  
No. 4262   การประชุมคณะกรรมการระบบบริหารโรงเรียน (SWIS) ครั้งที่ 1/2555  
No. 4256   ประชุมชมรมบุคลากรเกษียณโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
No. 4248   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปครั้งที่ 5/2555  
No. 4247   โครงการ “พฤกษาบูชา มหาราชา มหาราชินี” ครั้งที่ ๖  
No. 4222   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2/2555  
No. 4220   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปครั้งที่ 4/2555  
No. 4211   การประชุม SAR ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2555  
No. 4209   การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครั้งที่ 4/2555  
No. 4208   ความร่วมมือจัดตั้งทีมบาสเกตบอล ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค  
No. 4207   ประชุมกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
No. 4206   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ครั้งที่ 1/2555  
No. 4202   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปครั้งที่ 3/2555  
No. 4201   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2555 ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555  
No. 4196   การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครั้งที่ 3/2555  
No. 4189   การประชุมฝ่าย English Program  
No. 4180   การประชุมคณะกรรมการโครงการ ACT ASEAN Knowledge ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2555