[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 1103 อัลบัมภาพ

No. 9129   งานแนะแนว จัดการบรรยาย แนวทางการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมปลาย ให้กับผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
No. 9119   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่ นำครูและนักเรียนแกนนำ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่11  
No. 9114   มอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมยกย่องนักเรียนประพฤติดี (เด็กดีมีน้ำใจ เด็กดีมีวินัย) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  
No. 9078   ภาพกิจกรรมEPการจัดสัมมนานักเรียนไปทัศนศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ  
No. 9070   ภาพกิจกรรม EP Assembly Grade 9  
No. 9066   ฝ่ายอาคารสถานที่ นำคณะครู นักเรียน และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายโรงเรียน Clean and Green  
No. 9065   กิจกรรมอาสาสารวัตรนักเรียน  
No. 9064   ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารเรียนวงโยธวาฑิต  
No. 9062   ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสนามหญ้าเทียมอเนกประสงค์  
No. 9060   ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างโครงหลังคาลานกีฬาอเนกประสงค์  
No. 9042   ภาพกิจกรรมการแข่งขัน EP Football Competition for Sportmanship Building ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6  
No. 9034   เกมและนันทนาการทางลูกเสือ ม.2  
No. 9025   EP ภาพกิจกรรมวิชา Home Economic ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
No. 8997   วงโยธวาทิตร่วมงานเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี ตรีมิตรมินิมาราธอน ครั้งที่ 6  
No. 8988   กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
No. 8980   ภาพกิจกรรม EP Assembly Grade 4  
No. 8959   มาสเตอร์ นที กลิ่นสุคนธ์ และทีมงานติดตั้งหน้าผาจำลอง ณ กรุงเวียงจันทร์ ประเทศลาว  
No. 8945   ลูกเสือและเนตรนารี ม.2 ฝึกระเบียบแถว  
No. 8895   อบรมเรื่องระเบียบวินัย ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของฝ่าย English Program  
No. 8881   ประมวลภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 5 รายวิชาเป็นภาษาอังกฤษประจำเดือนกรกฎาคม