[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ การประชุมหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 649 อัลบัมภาพ

No. 12439   การประชุมคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครั้งที่1/2561  
No. 12330   การประชุมคัดเลือกรถบัสรับส่ง และบริษัทตัดชุดนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2561  
No. 12244   CC60-ประชุมคณะกรรมการการพิจารณาเช่าสัญญาณระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปีการศึกษา 2560  
No. 12198   งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ : ประชุมการจัดทำหลักสูตร STEM KIDS ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
No. 12171   CC60-การนำเสนอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp  
No. 12155   การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ครั้งที่ 2/2560  
No. 12141   CC60-การนำเสนอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ LED Touch Screen BenQ  
No. 11835   ประชุมผู้ปกครองนักกีฬาปีนหน้าผา ชมรมกีฬาปีนหน้าผาอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 1/2560  
No. 11375   ประชุมคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 5/2560  
No. 11352   ประชุมตัวแทนผู้ปกครองกิจกรรมสายสัมพันธ์ บ้านโรงเรียน สู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
No. 11329   พิธีมอบทุนการศึกษาและประชุมผู้ปกครองนักกีฬาโครงการพิเศษประจำปี 2560  
No. 11307   การประชุมตัวแทนผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
No. 11282   ประชุมคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครั้งที่ 2/2560  
No. 11239   การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2560  
No. 11186   ประชุมคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 3/2560  
No. 11155   ประชุมคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 2/2560  
No. 11134   การประชุมคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 ครั้งที่ 1/2560  
No. 11132   ประชุมคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 1/2560  
No. 11131   ประชุมคณะกรรมการระดับชั้ัน ม.2 ครั้งที่ 1/2560  
No. 11126   ประชุมระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1