[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ การอบรมต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 375 อัลบัมภาพ

No. 11334   การอบรมครูคาทอลิกครั้งที่ 1/2560  
No. 11320   CC60-อบรมการรีไซต์รูปภาพด้วยโปรแกรมPhotoScape  
No. 11237   Music:สัมมนาบุคลากรศูนย์ดนตรี ปีการศึกษา 2560  
No. 11185   งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
No. 11170   CC60-อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SWIS) บุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2560  
No. 11163   CC60-อบรมการใช้งานจอ LED Touch Screen ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ป.4/1-ป.4/8) และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 EP  
No. 11149   การชี้แจงแนวปฏิบัติ ระเบียบวินัยนักเรียนระดับชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2560  
No. 10978   กิจกรรมศิลปะนักเรียนชมรมพิพิธภัณฑ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ณ พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
No. 10977   พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ กิจกรรม "ผ้ามัดย้อม"  
No. 10966   CC59-อบรมการกู้ไฟล์ด้วยโปรแกรม Recuva  
No. 10959   งานส่งเสริมนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์  
No. 10957   โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านนาฏศิลป์ จัดการอบรม "นาฏศิลป์ร่วมสมัย"  
No. 10894   สอบ Jazz Dance Grade 2  
No. 10881   งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย อบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
No. 10880   งานสวัสดิภาพและความปลอดภัยอบรมนักเรียนระดับชั้น ม.2  
No. 10879   งานสวัสดิภาพและความปลอดภัยอบรมนักเรียนระดับชั้น ป.4-6  
No. 10878   งานสวัสดิภาพและความปลอดภัยอบรมนักเรียนระดับชั้น ป.1-3  
No. 10773   STEM : งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ส่งครูเข้าร่วมอบรม Robotic STEM Education  
No. 10771   STEM : งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี และโรงเรียนกำเนิดวิทย์  
No. 10743   CC59-อบรมการใช้เครื่องมือการจัดการห้องเรียนด้วยแอพพลิเคชั่น Teacher Kit