[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 1103 อัลบัมภาพ

No. 7766   บรรยากาศการเรียนดนตรี October Course 2014  
No. 7760   กิจกรรม Talent Show 2014  
No. 7759   ภาพกิจกรรม EP October Course 2014 ในสัปดาห์ที่สอง (2)  
No. 7732   ภาพกิจกรรม EP october course 2014 ในสัปดาห์แรก (2)  
No. 7731   ภาพกิจกรรม EP october course 2014 ในสัปดาห์แรก (1)  
No. 7726   ภาพการไปทัศนศึกษาที่ KIDZANIA ใน October Course ของนักเรียน English Program (1)  
No. 7715   ภาพการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในต่างประเทศ (ประเทศสิงคโปร์)  
No. 7714   ภาพกิจกรรม EP october course 2014 : Computer Arts และ D.I.Y  
No. 7700   ความคืบหน้าการดำเนินซ่อมแซมสนามว่องประชานุกูล  
No. 7694   ยินดีต้อนรับ มิสดวงพร อ้นไพรวัลย์ และ มาสเตอร์อภิชาติ สมัครธัญญกิจ  
No. 7693   การมอบรางวัลของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
No. 7671   โครงการเด็กดีมีน้ำใจ เด็กดีมีวินัย ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557  
No. 7654   ประสานงานการติดตั้งเครื่อง Projecter ยี่ห้อ NEC รุ่น V311XG เพื่อทดแทนเครื่องที่เสียจำนวน 13 เครื่อง  
No. 7651   ภาพกิจกรรม EP Assembly Grade 9  
No. 7645   ภาพกิจกรรม EP Assembly Grade 6  
No. 7644   ภาพกิจกรรม EP Extreme Sat 2014 กิจกรรม Activity : Social Studies  
No. 7606   หน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ดำเนินการจัดทำสูจิบัตรและดำเนินการรวบรวมลงคะแนน การแข่งขันกรีฑาสีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557  
No. 7573   สายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2  
No. 7505   บริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อพัฒนาและสงเคราะห์เด็ก  
No. 7487   งานระดับชั้น ม.2 นำเด็กชายสินชัย ปราการ เข้าพบผู้อำนวยการ