[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ การประชุมหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 640 อัลบัมภาพ

No. 10831   ประชุมคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 12/2559  
No. 10799   การประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระยะที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 ครั้งที่ 5/2559  
No. 10778   การประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระยะที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 ครั้งที่ 4/2559  
No. 10714   ประชุมคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 10/2559  
No. 10675   ประชุมนักเรียน เพื่อเตรียมร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 18  
No. 10670   การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ครั้งที่ 3/2559  
No. 10630   ประชุมคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 8/2559  
No. 10613   การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ครั้งที่ 2/2559  
No. 10561   การประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระยะที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 ครั้งที่ 2/2559  
No. 10560   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วครั้งที่ 6/2559  
No. 10559   ประชุมคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 7/2559  
No. 10530   ประชุมคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 6/2559  
No. 10495   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปครั้งที่ 5/2559  
No. 10457   ประชุมคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 5/2559  
No. 10397   ประชุมคณะกรรมการสัมพันธ์ชุมชน ประจำปี 2559  
No. 10371   ประชุมคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 4/2559  
No. 10368   ประชุมครูคาทอลิก ครั้งที่ 3/2559  
No. 10326   ประชุมคณะกรรมการงานโภชนาการ ครั้งที่ 3/2559  
No. 10320   การประชุมคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559  
No. 10301   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปครั้งที่ 4/2559