[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ การอบรมต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 375 อัลบัมภาพ

No. 10723   อบรมทบทวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551  
No. 10697   การอบรม "ศิลป์ปันรัก นักพัฒนา" โครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน 2559  
No. 10689   CC59-อบรมการใช้งานโปรแกรม PDF Shaper  
No. 10621   อบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559  
No. 10581   นักเรียนชมรม ACT MEDIA เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการกับทีมงาน CANON LIFE ในการถ่ายภาพการเเข่งรถ ณ สนามพีระเซอร์กิต พัทยา  
No. 10352   การอบรมถ่ายภาพเชิงปฏิบัติการกับมืออาชีพ โดยบริษัท Canon  
No. 10292   กิจกรรมค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Art for All Asean : All for one our beloved king  
No. 10287   งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย "อบรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6"  
No. 10286   อบรมการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ  
No. 10185   เข้าร่วมฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาปีนหน้าผา ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 1/2559  
No. 10181   นักเรียนชมรม ACT MEDIA เข้าร่วมงาน กบจูเนียร์ ปี 8 สัญจร (ภาคกลาง)  
No. 10167   กิจกรรมค่ายศิลปะ"เด็กไทยหัวใจศิลป์" ครั้งที่6  
No. 10154   นักเรียนชมรม ACT MEDIA เข้าอบรม Workshop ด้านการถ่ายภาพ กับคุณวิศรุต อังคทะวานิช ช่างภาพที่สร้างชื่อระดับโลกจากการถ่ายภาพปลากัดไทย  
No. 10085   กิจกรรมตะกร้าคณะนิเทศศาสตร์ วันที่ 10 มิถุนายน 2559  
No. 10053   อบรมวิธีการเล่นเกม Crossword  
No. 9970   ท่านอธิการพบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  
No. 9969   ผู้อำนวยการพบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  
No. 9910   CC58-การนำเสนอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ LED Touch Screen Sharp  
No. 9901   วิทยากรภายนอกแสดงผลงานนวัตกรรม สื่อการสอนที่เป็นแนวทางในการศึกษาต่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  
No. 9899   งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ จัดอบรมครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียน