[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 1103 อัลบัมภาพ

No. 6143   กิจกรรม Sports ของนักเรียน English Program G.1-3 ในการเรียน October Course 2013 Week 2  
No. 6142   กิจกรรม Role Play ของนักเรียน English Program G.1-6 ในการเรียน October Course 2013 Week 2  
No. 6141   กิจกรรม Math World ของนักเรียน English Program G.1-3 ในการเรียน October Course 2013 Week 2  
No. 6140   กิจกรรม Fun Math ของนักเรียน English Program G.4-6 ในการเรียน October Course 2013 Week 2  
No. 6139   กิจกรรม English Activity ของนักเรียน English Program G.1-3 ในการเรียน October Course 2013 Week 2  
No. 6138   กิจกรรม ASEAN Rally ของนักเรียน English Program G.1-3 ในการเรียน October Course 2013 Week 1กิจกรรม Thai Recreation ของนักเรียน English Program G.1-3 ในการเรียน October Course 2013 Week 2  
No. 6137   กิจกรรม Thai Recreation ของนักเรียน English Program G.1-3 ในการเรียน October Course 2013 Week 1  
No. 6136   กิจกรรม Sport Day ของนักเรียน English Program G.1-3 ในการเรียน October Course 2013 Week 1  
No. 6135   กิจกรรม Science Genius ของนักเรียน English Program G.1-6 ในการเรียน October Course 2013 Week 1  
No. 6134   กิจกรรม English is Fun ของนักเรียน English Program G.1-6 ในการเรียน October Course 2013 Week 1  
No. 6129   กิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมของนักเรียน G.4-6  
No. 6114   ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นวิทยากรอบรม หัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้ Google Apps วันที่ 12 ต.ค. 56  
No. 6099   เยี่ยมชมงาน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
No. 6090   การปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย (ห้อง Server) ชั้น 1 อาคาร รัตนบรรณาคาร วันที่ 20 ก.ย.-1 ต.ค. 56  
No. 6071   บรรยากาศการเตรียมงาน EP October Course 2013  
No. 6068   บรรยากาศการเตรียมงาน EP October Course 2013  
No. 6052   ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการตรวจสอบและติดตั้งเนื้อหาลงเครื่อง Tablet ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
No. 6047   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556  
No. 6043   กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
No. 6030   กิจกรรม ACT MUSIC SHOW 2013