[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 1103 อัลบัมภาพ

No. 5189   คณะครู ม.2 มอบรางวัลงาน กิจกรรม โครงการ ภาคเรียนที่ 2/2555  
No. 5168   สำนักงานเขตบางแค ใช้สถานที่อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 5144   Mr.Bruce Milne,Bell Programmes Manager for overseas contracts visited ACT-Bell on Monday 11th February 2013  
No. 5135   Graduation Ceremony for M.3 Students by ACT-Bell Language Centre  
No. 5106   การปฎิบัติหน้าที่ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ของทางศูนย์คอมพิวเตอร์ในงานคืนสู่เหย้า  
No. 5105   เข้าค่ายลูกเสือระดับ ม.2 ณ เสือป่าแคมป์ จ.สระบุรี  
No. 5089   จัดเตรียมและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อรองรับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก FSG  
No. 5085   ฝ่ายอาคารสถานที่ ดำเนินการฉีดพ่นยุงรอบบริเวณโรงเรียน  
No. 5084   การประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์และโครงการขยายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย  
No. 5066   ประชุมตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน EP  
No. 5062   ACT EP Interviews for Prospective Student’s G.7 and G.10  
No. 5020   การติดตั้งเครื่อง Projiect ยี่ห้อ Casio XJ-M150 ตามห้องเรียนที่เสียจำนวน 5 เครื่อง  
No. 4992   ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 14  
No. 4983   การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างคุณครูและนักเรียนระดับ ม.2  
No. 4979   การดำเนินงานเดินรางสาย LAN ห้องคหกรรม ชั้น 2 อาคารโกลเด้น จูบีลี  
No. 4976   เปิดเทศกาลพระคริสตสมภพ  
No. 4971   การมอบรางวัลระเบียบวินัย และรางวัลสลากคริสต์มาสรอบแรก  
No. 4968   ภราดาสุนันท์ โยธารักษ์ ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแก่นักเรียนระดับชั้น ม.2  
No. 4957   กิจกรรมส่งความสุขแด่นักเรียนระดับ ม.2  
No. 4956   การแข่งขันฟุตบอลระดับชั้น ม.2