[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 1103 อัลบัมภาพ

No. 4955   ศูนย์คอมพิวเตอร์ฟังการนำเสนอข้อมูลเครื่อง Projector ยี่ห้อ Epson โดยตัวแทนบริษัท SPVI จำกัด  
No. 4944   ตรวจรับเครื่องปรับอากาศ Water Cooled Chiller จากประเทศสหรัฐอเมริกา  
No. 4941   การเข้าร่วมฟังการนำเสนอข้อมูลเครื่อง Projector แบบไร้หลอดภาพ โดยตัวแทนบริษัท อเมริกาน่า คอมพิวเตอร์ ซีเต็ม จำกัด  
No. 4914   มอบรางวัลโครงการส่งเสริมระเบียบวินัย และโครงการความสะอาด ระดับชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1/2555  
No. 4912   การประชุมคณะกรรมการดำเนินการอบรมเสริมทักษะสู่ชุมชนบริเวณโรงเรียน  
No. 4884   พิธีวางพวงมาลา ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  
No. 4847   การดำเนินติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เรียนคอมพิวเตอร์ 1 และ 2  
No. 4842   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เข้ามาติดตั้งสายอากาศโทรศัพท์เคลื่อนที่  
No. 4836   กิจกรรมสายสัมพันธ์ระดับชั้น ม.2  
No. 4821   งานแนะแนวจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 หัวข้อ การใช้จินตนาการเพื่อการสร้างสรรค์งานอย่างมีระบบ (สร้างเมืองในอนาคต) โดยงานแนะแนว  
No. 4804   ภาพการติดตั้ง Server ใหม่ จำนวน 2 เครื่อง  
No. 4799   มิสซาขอบพระคุณ โอกาสวันศุกร์ต้นเดือน และขอพรพระสำหรับภาคเรียนที่ 2/2555  
No. 4798   ประชุมนักเรียนคาทอลิกครั้งที่ 2/2555  
No. 4790   สถานที่เข้าแถวของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3  
No. 4772   พิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดน  
No. 4768   การเข้ารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษาสำหรับโรงเรียนเอกชน ภายใต้ MS Enrollment for Education Solution (EES) จากบริษัท Microsoft  
No. 4758   ตรวจรับเครื่องปรับอากาศ Water Cooled Chiller ณ เมืองลาครอสส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา  
No. 4754   การรับและตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตพีซีของรัฐบาลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
No. 4738   โครงการ เยี่ยมบ้านนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ฝ่าย English Program  
No. 4734   ติดตั้งโปรแกรม antivirus ใหม่ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 4