[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 1103 อัลบัมภาพ

No. 4544   สถานที่เข้าแถวของนักเรียนแต่ละระดับชั้น  
No. 4531   ประมวลภาพการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่  
No. 4522   การประชุมตัวแทนผู้ปกครองระดับชั้น ม.2  
No. 4518   พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2555  
No. 4512   กิจกรรมการเรียนวิชาลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
No. 4490   งานแนะแนวจัดบรรยายหัวข้อ การพิจารณาปัจจัยการเลือกคณะให้ประสบความสำเร็จ  
No. 4485   ติดตั้งเครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2  
No. 4482   ACT Music Idol #3  
No. 4468   ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาโครงการพิเศษช่วยกันดูแลสนามฟุตบอลราฟาแอล  
No. 4441   การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สั่งซื้อมาใหม่ ตามสำนักงานต่างๆ  
No. 4428   ACT BIG CLEANING DAY  
No. 4415   ภาพการซ้อมร้องเพลง Glory To Thee Monfort  
No. 4410   ติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ตามจุดกระจายสัญญาณเครือข่ายตามอาคารต่างๆ  
No. 4390   ภาพการติดตั้งเครื่องขยายสัญญาณเครือขายไร้สาย Access Point ณ อาคารราฟาแอล  
No. 4381   กิจกรรมแนะแนวระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2  
No. 4379   การบำเพ็ญประโยชน์ของสภานักเรียน  
No. 4378   การบำเพ็ญประโยชน์ของนักเรียนลูกเสือกองร้อยพิเศษ  
No. 4377   กิจกรรมแนะแนว เรื่อง Hand Made & Desigh ในวันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2555 ณ ใต้อาคารเซนต์ปีเตอร์  
No. 4366   Open House นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556  
No. 4360   งานแนะแนวประสานงานการสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 วันที่ 2 - 6 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเซนต์ปีเตอร์