[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ การประชุมหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 640 อัลบัมภาพ

No. 10298   การประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระยะที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 ครั้งที่ 1/2559  
No. 10260   ประชุมคัดเลือกสถานที่ทัศนศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2559  
No. 10259   การประชุมคัดเลือกบริษัททัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6  
No. 10160   ประชุมคณะกรรมการตัดเครื่องแบบบุคลากรปรเภทพนักงาน ครั้งที่ 1/2559  
No. 10157   ประชุมตัวแทนผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
No. 10141   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2559  
No. 10140   ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการครูฯ ครั้งที่ 1/2559  
No. 10139   การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2559  
No. 10126   พิธีมอบทุนการศึกษาและประชุมผู้ปกครองนักกีฬาโครงการพิเศษประจำปี 2559  
No. 10121   งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการประชุมครู English Program  
No. 10088   ประชุมครูคาทอลิก ครั้งที่ 1/2559  
No. 10087   ประชุมคณะกรรมการงานอภิบาล ครั้งที่ 1/2559  
No. 10083   ประชุมคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 2/2559  
No. 10075   งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการจัดอบรมคณะกรรมการครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียน  
No. 10045   การประชุมคณะคุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 2/2559  
No. 10043   ประชุมทีมงานและผู้ฝึกสอนนักกีฬาโครงการพิเศษ  
No. 10029   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วครั้งที่ 2/2559  
No. 9983   ประชุมคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 1/2559  
No. 9972   ประชุมคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประชุมก่อนเปิดภาคเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 (เฉพาะกิจ)ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน  
No. 9964   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วครั้งที่ 1/2559