[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ การอบรมต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 375 อัลบัมภาพ

No. 9873   การอบรมประจำปีของนักเรียนชมรม ACT MEDIA  
No. 9823   การเข้าร่วมงาน ELVIRA exhibition Sewing in the Sweet Garden  
No. 9724   CC59-ศูนย์คอมพิวเตอร์ส่งบุคลากรอบรมการเขียนโปรแกรมผ่านเครือข่ายด้วยภาษา PHP  
No. 9676   ฝ่ายอาคารสถานที่ นำนักเรียนร่วมกิจกรรมค่ายแกนนำห้องเรียนสีเขียว "กลุ่มธนบุรี" ครั้งที่ 11 ณ จังหวัดกาญจนบุรี  
No. 9571   CC58-อบรมบุคลากรหลักสูตร "การตัดและปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop"  
No. 9532   โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์  
No. 9491   โครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมจิตอาสา ณโรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)  
No. 9488   โครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน การอบรม"พลังแห่งการเป็นผู้ให้สร้างสุขสู่สังคม"  
No. 9468   การอบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยสถานีตำรวจนครบาลหลักสอง  
No. 9431   งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง"การวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้"  
No. 9388   ท่านอธิการพบนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3/2558 ครั้งที่ 2  
No. 9384   ผู้อำนวยการให้การอบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
No. 9379   การอบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยสถานีตำรวจนครบาลหลักสอง  
No. 9378   การอบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยสถานีตำรวจนครบาลหลักสอง  
No. 9374   ท่านอธิการพบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 2/2558  
No. 9373   การอบรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยสถานีตำรวจนครบาลหลักสอง  
No. 9367   ท่านอธิการพบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 2/2558  
No. 9338   ปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2558  
No. 9329   การอบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยสถานีตำรวจนครบาลหลักสอง  
No. 9303   สถานที่การเข้าแถวของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6