[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 1103 อัลบัมภาพ

No. 13816   CC62-ติดตั้งเครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) งานโภชนาการ ชั้น 1 อาคารโกลเด้น จูบิลี่  
No. 13814   CC62-ติดตั้งเครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ห้องเรียน STEM KIDS ชั้น 1 อาคารราฟาแอล  
No. 13790   กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2562  
No. 13759   กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
No. 13756   กิจกรรมแนะนำการแต่งกายของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2562  
No. 13754   การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
No. 13753   กิจกรรมแนะนำการนำอุปกรณ์มาโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2562  
No. 13737   CC62-เดินระบบเครือข่ายระหว่างอาคารจอดรถและอาคาร ACT. Sport Arena  
No. 13721   ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของบิดา นางสมฤทัย ปานเจริญ  
No. 13690   ฉลองศาสนาม "อันตนแห่งปาดัว" ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ  
No. 13689   ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของมารดา นายทรงศักดิ์ แซ่ลี้  
No. 13680   CC62-เดินระบบเครือข่ายห้องสำนักงานอาคารจอดรถ  
No. 13652   สมัครสอบรด.ชั้นปีที่1  
No. 13626   ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
No. 13617   ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  
No. 13615   ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของมารดา นายบุญเกิด ผาสุข  
No. 13597   ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของมารดา มาสเตอร์ธร สอระภูมิ  
No. 13592   กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
No. 13571   กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
No. 13570   กิจกรรมเลือกหัวหน้าห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562