[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ การประชุมหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 640 อัลบัมภาพ

No. 9311   ภาพประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2558  
No. 9300   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 10/2558  
No. 9299   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการครั้งที่ 6/2558  
No. 9288   ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 7/2558  
No. 9287   ภาพประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2558  
No. 9252   การประชุมบุคลากรประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2558  
No. 9245   ประชุมคณะครูในการเข้าร่วมปฐมนิเทศครูประจำใหม่ ปีการศึกษา 2558  
No. 9222   ประชุมทีมงานผู้ฝึกสอนนักกีฬาโครงการพิเศษ  
No. 9218   ประชุมคณะกรรมการจัดค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558  
No. 9217   ประชุมบุคลากรที่จะเข้ารับการอบรมผู้กำกับลูกเสือ  
No. 9216   ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดหน้าที่เวรประจำวันของบุคลากร ปีการศึกษา 2558  
No. 9215   การประชุมสำนักงานฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 2/2558  
No. 9195   การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2558  
No. 9188   การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พ.ศ. 2555-2559 ครั้งที่ 4/2558  
No. 9183   ประชุมครูเกษียณ  
No. 9181   งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ ประชุมคณะกรรมการครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียน  
No. 9169   ประชุมคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 4/2558  
No. 9165   ประชุมระดับประะถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 9  
No. 9157   ประชุมคณะกรรมการตัดเครื่องแบบพนักงาน ครั้งที่ 2/2558  
No. 9154   ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศโรงเรียน ครั้งที่ 1/2558