[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 1103 อัลบัมภาพ

No. 13061   ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของมารดา มาสเตอร์อัครัช ขันธปรีชา  
No. 13054   ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของน.ส. บุญส่ง มิ่งขวัญ  
No. 13045   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มอบเกียรติบัตร  
No. 13043   Cooking Class October Course 2018 P.3 - 4 # 2  
No. 13041   บรรยากาศภาพ HALLOWEEN Theophane Learning Space ที่เพื่อนๆ เข้ามาร่วมสนุกกันค่ะ  
No. 13028   การปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2561  
No. 13022   การนำเสนอผลงานและการสัมภาษณ์ครูดีเด่น รอบ 2  
No. 13014   กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ปีการศึกษา 2561  
No. 13013   ภาพกิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา2561  
No. 13003   Cooking Class October Course 2018 P.3 - 4 # 1  
No. 12998   ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของบิดา มาสเตอร์นพพร ตุติยาพึงประเสริฐ  
No. 12962   พิธีไหว้ครูดนตรีไทย ครั้งที่16 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
No. 12960   กิจกรรมอ่านสารวันสันติภาพสากล ปี 2561  
No. 12959   ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของมารดา มาสเตอร์เอกราช แก้วเขียว  
No. 12947   กิจกรรมอ่านสารสันติภาพสากล ปี 2561  
No. 12944   ภาพการมอบรางวัลห้องสะอาด ทำความเคารพสวยงาม เดินแถวเป็นระเบียบ และเด็กดีมีวินัยมีน้ำใจ ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
No. 12942   กิจกรรมมอบรางวัลการจัดทำใบงานกิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
No. 12940   กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2561  
No. 12939   กิจกรรมอ่านสารสันติภาพสากล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปี 2561  
No. 12928   กิจกรรมส่งเสริมการไหว้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561