[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ การประชุมหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 640 อัลบัมภาพ

No. 8893   การประชุมคณะกรรมการจัดทัศนศึกษา ครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2558  
No. 8891   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 6/2558  
No. 8887   ฝ่ายกิจกรรมประชุมการเตรียมงานแข่งขันปีนหน้าผา ครั้งที่ 2  
No. 8874   การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พ.ศ. 2555-2559 ครั้งที่ 3/2558  
No. 8861   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/2558  
No. 8857   ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2558  
No. 8840   การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พ.ศ. 2555-2559 ครั้งที่ 2/2558  
No. 8823   การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พ.ศ. 2555-2559 ครั้งที่ 1/2558  
No. 8819   การประชุมคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ครั้งที่ 3/2558  
No. 8816   ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 4/2558  
No. 8783   การประชุมแผนกปกครองระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  
No. 8771   ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2558  
No. 8758   ประชุมคณะกรรมการกีฬาปีนหน้าผา อัสสัมชัญธนบุรี ฯ ประจำปีการศึกษา 2558  
No. 8728   การประชุมคณะกรรมการระดับชั้น ม.2 ครั้งที่ 3/2558  
No. 8711   การประชุมกลุ่มย่อยของแต่ละรายวิชา หน่วยงานการเรียนการสอนต่างประเทศ  
No. 8700   ประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรและนิเทศการสอน ครั้งที่ 1/2558  
No. 8697   ประชุมคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 3/2558  
No. 8693   ภาพการประชุมครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย English Program โดยวิชาการฝ่าย English Program  
No. 8689   ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2558  
No. 8665   ประชุมคณะผู้จัดทำหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ ACT TIMES ครั้งที่ 1/2558