[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ การประชุมหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 649 อัลบัมภาพ

No. 8986   ประชุมคณะกรรมการสอนเสริมการเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2558  
No. 8979   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 7/2558  
No. 8974   การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2558  
No. 8943   ประชุมทีมงานและผู้ฝึกสอนนักกีฬาโครงการพิเศษ  
No. 8938   ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 5/2558  
No. 8934   การประชุมคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ครั้งที่ 4/2558  
No. 8928   ฝ่ายอาคารสถานที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการห้องเรียนสีเขียว "กลุ่มธนบุรี" ประจำปีการศึกษา 2558  
No. 8911   การประชุมคณะกรรมการระดับชั้น ม.2 ครั้งที่ 4/2558  
No. 8907   ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2558  
No. 8893   การประชุมคณะกรรมการจัดทัศนศึกษา ครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2558  
No. 8891   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 6/2558  
No. 8887   ฝ่ายกิจกรรมประชุมการเตรียมงานแข่งขันปีนหน้าผา ครั้งที่ 2  
No. 8874   การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พ.ศ. 2555-2559 ครั้งที่ 3/2558  
No. 8861   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/2558  
No. 8857   ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2558  
No. 8840   การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พ.ศ. 2555-2559 ครั้งที่ 2/2558  
No. 8823   การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พ.ศ. 2555-2559 ครั้งที่ 1/2558  
No. 8819   การประชุมคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ครั้งที่ 3/2558  
No. 8816   ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 4/2558  
No. 8783   การประชุมแผนกปกครองระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา