[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ การอบรมต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 375 อัลบัมภาพ

No. 7293   หน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Adobe Muse CC เบื้องต้น  
No. 7273   งานแนะแนว ร่วมกับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดบรรยายให้ความรู้เรื่อง เคล็ดไม่ลับ การเลือกแผนการเรียนเมื่อจบ ม.3 โดยวิทยากร อ.อรรจน์ สีหะอำไพ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 12.30 - 14.10 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1  
No. 7181   งานแนะแนว ร่วมกับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดบรรยายให้ความรู้เรื่อง เคล็ดไม่ลับ การเลือกสายการเรียนเมื่อจบ ม.3  
No. 7134   นักเรียนชมรม ACT Media เข้าร่วม Workshop ในโครงการ KWN KIDS WITNESS NEWS 2014  
No. 6994   เตรียมความพร้อมนักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 1  
No. 6990   อบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูชาวต่างชาติ ประจำปี 2557  
No. 6971   ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรมการใช้งานระบบ SWIS และ E-office  
No. 6937   ตัวแทนจากบริษัท เพ็นทินั่ม คอมพิวเตอร์ แอนด์ แอ็คเซ็สโซรี่ จำกัด เข้ามาอบรมให้ความรู้ถึงวิธีการใช้งาน Smart Board ให้กับครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
No. 6844   ภาพบรรยากาศการมาส่ง มาสเตอร์ฐิติวัชร์ เชื้อสาย เดินทางไปอบรมภาษาอังกฤษ ที่ศูนย์ภาษาอังกฤษ Bell ณ เมือง Cambridge ประเทศอังกฤษ  
No. 6764   การอบรมในโครงการพัฒนาศักยาภาพนักเรียนชมรม ACT Media ปีการศึกษา 2556  
No. 6751   โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี ร่วมมือกับสโมสร Hi-tech จัดกิจกรรม Basketball summer Camp ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-22 มีนาคม 2557  
No. 6742   ค่ายวิทยาศตร์-คณิตศาสตร์ ตามแนวทาง สสวทและสอวน. สำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
No. 6655   การอบรมเรื่องเทคนิคการใช้สีและอุปกรณ์ศิลปะ โดยบริษัท เอช เอช เค อินเตอร์เทรดจำกัด  
No. 6643   การสัมมนาประวัติศาสตร์ หัวข้อ "จากอินเดียสู่สยามประเทศ : อารยธรรมรากเหง้าที่ถูกผันแปร" วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557  
No. 6504   ผู้อำนวยการพบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6  
No. 6439   ค่ายบูรณาการ STEM Education ในแหล่งการเรียนรู้  
No. 6386   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชุน จัดการอบรมหัวข้อ"วันแรกพบจิตอาสาเข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่นสู่การเป็นจิตอาสา"  
No. 6272   ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ พบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
No. 6208   โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนบน Tablet  
No. 6192   แนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ในประเทศอังกฤษ