วันที่ 1 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2564 (งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)