วันที่ 23 พ.ย. 2565 กิจกรรม: งานวันวิชาการ (ACT Extreme Education 2022) (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 22 พ.ย. 2565 กิจกรรม: งานวันวิชาการ (ACT Extreme Education 2022) (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 14 ต.ค. 2565 กิจกรรม: October Course 2022 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 13 ต.ค. 2565 กิจกรรม: October Course 2022 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 12 ต.ค. 2565 กิจกรรม: October Course 2022 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 11 ต.ค. 2565 กิจกรรม: October Course 2022 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 10 ต.ค. 2565 กิจกรรม: October Course 2022 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 7 ต.ค. 2565 กิจกรรม: October Course 2022 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 6 ต.ค. 2565 กิจกรรม: October Course 2022 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 5 ต.ค. 2565 กิจกรรม: October Course 2022 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 4 ต.ค. 2565 กิจกรรม: October Course 2022 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 3 ต.ค. 2565 กิจกรรม: October Course 2022 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)