วันที่ 12 พ.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมทัศนศึกษาภายนอกห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ครั้งที่ 1 (กลุ่มวิทยาศาสตร์)
วันที่ 29 ต.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานวิจัยมหาวิทยาลัย (กลุ่มวิทยาศาสตร์)
วันที่ 11 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ทดสอบรายการเคมีนานาชาติ (ICQ) 2022 (กลุ่มวิทยาศาสตร์)
วันที่ 7 ต.ค. 2565 กิจกรรม: อบรมส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอน หัวข้อเครื่อง 3D Printing เวลา 13.00 - 15.00 (กลุ่มวิทยาศาสตร์)
วันที่ 25 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ค่ายกิจกรรมศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) ประจำปีการศึกษา 2565 (กลุ่มวิทยาศาสตร์)
วันที่ 18 ส.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ฉลอง 60 ปี อัสสัมชัญธนบุรี (กลุ่มวิทยาศาสตร์)