วันที่ 25 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ผู้อำนวยการพบนักเรียน (งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน)