วันที่ 21 ก.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมวันสันติภาพสากล (งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม)
วันที่ 5 ก.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมบริจาคโลหิต (งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม)