วันที่ 11 ต.ค. 2565 กิจกรรม: อบรมลูกเสือ เนตรนารี นศท. จิตอาสาจราจร (ภาคปฏิบัติ) (งานลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนจิตอาสา)
วันที่ 6 ต.ค. 2565 กิจกรรม: อบรมลูกเสือ เนตรนารี นศท. จิตอาสาจราจร (ภาคทฤษฎี) (งานลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนจิตอาสา)
วันที่ 1 ก.ค. 2565 กิจกรรม: วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (งานลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนจิตอาสา)
วันที่ 27 พ.ค. 2565 กิจกรรม: เลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 (งานลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนจิตอาสา)