วันที่ 1 ก.ค. 2565 กิจกรรม: วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (งานลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนจิตอาสา)
วันที่ 27 พ.ค. 2565 กิจกรรม: เลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 (งานลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนจิตอาสา)