วันที่ 24 พ.ย. 2565 กิจกรรม: รับการตรวจ นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานด้านการเงินจากคณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สินมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 24 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ลงทะเบียนรักษาสิทธิ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (รอบภายใน) (งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 23 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 2/2565 (งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 19 ต.ค. 2565 กิจกรรม: อบรมบุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน (งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 9 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมบุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 2/2565* (งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2565 (งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 13 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมบุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 1/2564* (งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)