วันที่ 23 ก.พ. 2566 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 4/2565 (งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 24 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 3/2565 (งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 15 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 2/2565 (งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2565 (งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)