วันที่ 31 ส.ค. 2565 กิจกรรม: จ่ายเงินเดือนประจำเดือน ส.ค.65 (งานรับ-จ่ายเงิน)