วันที่ 8 มี.ค. 2566 กิจกรรม: พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 (งานระดับชั้น)
วันที่ 3 ก.พ. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (งานลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนจิตอาสา)
วันที่ 2 ก.พ. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (งานลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนจิตอาสา)
วันที่ 31 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมแผนกฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 11/2565 (งานบริหารฝ่ายปกครอง)
วันที่ 31 ม.ค. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (งานลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนจิตอาสา)
วันที่ 30 ม.ค. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (งานลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนจิตอาสา)
วันที่ 27 ม.ค. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (งานลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนจิตอาสา)
วันที่ 26 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน (งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน)
วันที่ 26 ม.ค. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (งานลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนจิตอาสา)
วันที่ 25 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน (งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน)
วันที่ 24 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 15/2565 (งานบริหารฝ่ายปกครอง)
วันที่ 24 ม.ค. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 4 (งานลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนจิตอาสา)
วันที่ 20 ม.ค. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 5 (งานลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนจิตอาสา)
วันที่ 19 ม.ค. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 5 (งานลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนจิตอาสา)
วันที่ 17 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมแผนกฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 10/2565 (งานบริหารฝ่ายปกครอง)
วันที่ 12 ม.ค. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 1 (งานลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนจิตอาสา)
วันที่ 11 ม.ค. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 2 (งานลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนจิตอาสา)
วันที่ 10 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 14/2565 (งานบริหารฝ่ายปกครอง)
วันที่ 6 ม.ค. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนจิตอาสา)
วันที่ 5 ม.ค. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนจิตอาสา)
วันที่ 4 ม.ค. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 3 (งานลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนจิตอาสา)
วันที่ 20 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมแผนกฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 9/2565 (งานบริหารฝ่ายปกครอง)
วันที่ 13 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 13/2565 (งานบริหารฝ่ายปกครอง)
วันที่ 29 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมแผนกฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 8/2565 (งานบริหารฝ่ายปกครอง)
วันที่ 15 พ.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมสายสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียนสู่ชุม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 "60 ปี ACT ด้วยรักและผูกพัน" (งานระดับชั้น)
วันที่ 15 พ.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมร่วมแรงรวมพลังทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning) (งานระดับชั้น)
วันที่ 12 พ.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมสายสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียนสู่ชุม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 : ฉลอง 60 ปี ACT ทำดีเพื่อสังคม (งานระดับชั้น)
วันที่ 11 พ.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 “ น้ำหมักจุลินทรีย์ Big Cleaning ฉลอง 60 ปี อัสสัมชัญธนบุรี ” (งานระดับชั้น)
วันที่ 11 พ.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ คนป่วย และผู้พิการในชุมชน (งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม)
วันที่ 11 พ.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมบริจาคโลหิต (งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม)
วันที่ 11 พ.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมตรวจวัดสายตาประกอบแว่น แก่เด็ก และผู้สูงอายุในชุมชน (งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม)
วันที่ 8 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมแผนกฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 7/2565 (งานบริหารฝ่ายปกครอง)
วันที่ 5 พ.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียน สู่ชุมชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 "ACT Life Skills Family Day" (งานระดับชั้น)
วันที่ 4 พ.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมสายสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียนสู่ชุม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 "ป.6 ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ฉลอง 60 ปี ACT" (งานระดับชั้น)
วันที่ 25 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 12/2565 (งานบริหารฝ่ายปกครอง)
วันที่ 11 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมแผนกฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 6/2565 (งานบริหารฝ่ายปกครอง)
วันที่ 11 ต.ค. 2565 กิจกรรม: อบรมลูกเสือ เนตรนารี นศท. จิตอาสาจราจร (ภาคปฏิบัติ) (งานลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนจิตอาสา)
วันที่ 6 ต.ค. 2565 กิจกรรม: อบรมลูกเสือ เนตรนารี นศท. จิตอาสาจราจร (ภาคทฤษฎี) (งานลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนจิตอาสา)
วันที่ 21 ก.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมวันสันติภาพสากล (งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม)
วันที่ 19 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 10/2565 (งานบริหารฝ่ายปกครอง)
วันที่ 6 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 9/2565 (งานบริหารฝ่ายปกครอง)
วันที่ 28 ส.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 “ รวมพลังสร้างสรรค์ชุมชนสีเขียว ฉลอง 60 ปี ACT ” (งานระดับชั้น)
วันที่ 28 ส.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมสายสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 “ ฉลอง 60 ปี ACT มอบพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน ” (งานระดับชั้น)
วันที่ 23 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 8/2565 (งานบริหารฝ่ายปกครอง)
วันที่ 20 ส.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 "ACT Future Skills For Family Day" (งานระดับชั้น)
วันที่ 18 ส.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 "ม.2 ร่วมใจ ปลูกสายใย ฉลอง 60 ปี อัสสัมชัญธนบุรี" (งานระดับชั้น)
วันที่ 9 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 7/2565 (งานบริหารฝ่ายปกครอง)
วันที่ 2 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมแผนกฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 5/2565 (งานบริหารฝ่ายปกครอง)
วันที่ 1 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ภาคเรียนที่ 1/2565 (งานระดับชั้น)
วันที่ 26 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 6/2565 (งานบริหารฝ่ายปกครอง)
วันที่ 12 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมแผนกฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 4/2565 (งานบริหารฝ่ายปกครอง)
วันที่ 8 ก.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมอบรมการฝึกซ้อมหนีไฟ (งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย)
วันที่ 7 ก.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมบริจาคโลหิต (งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม)
วันที่ 5 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 5/2565 (งานบริหารฝ่ายปกครอง)
วันที่ 1 ก.ค. 2565 กิจกรรม: วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (งานลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนจิตอาสา)
วันที่ 21 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 4/2565 (งานบริหารฝ่ายปกครอง)
วันที่ 6 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 3/2565 (งานบริหารฝ่ายปกครอง)
วันที่ 2 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ ม.4 (งานระดับชั้น)
วันที่ 1 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 (งานระดับชั้น)
วันที่ 31 พ.ค. 2565 กิจกรรม: วันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก (งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย)
วันที่ 27 พ.ค. 2565 กิจกรรม: เลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 (งานลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนจิตอาสา)
วันที่ 25 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ผู้อำนวยการพบนักเรียน (งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน)
วันที่ 23 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 2/2565 (งานบริหารฝ่ายปกครอง)
วันที่ 13 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 1/2565 (งานบริหารฝ่ายปกครอง)