วันที่ 11 เม.ย. 2566 กิจกรรม: ดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (งาน English Program)
วันที่ 7 เม.ย. 2566 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (งาน English Program)