วันที่ 20 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมบริจาคโลหิต (งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน)