วันที่ 17 ก.พ. 2567 กิจกรรม: วันประกาศเกียรติคุณและเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2566 (งานกิจกรรม)
วันที่ 16 ม.ค. 2567 กิจกรรม: การแสดงออกนักเรียน (งานกิจกรรม)
วันที่ 15 ม.ค. 2567 กิจกรรม: การแสดงออกนักเรียน (งานกิจกรรม)
วันที่ 12 ม.ค. 2567 กิจกรรม: กิจกรรมวันเด็ก (งานกิจกรรม)
วันที่ 11 ส.ค. 2566 กิจกรรม: พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (งานกิจกรรม)
วันที่ 27 ก.ค. 2566 กิจกรรม: พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (งานกิจกรรม)
วันที่ 8 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: พิธีไหว้ครู (งานกิจกรรม)
วันที่ 2 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (งานกิจกรรม)