วันที่ 23 ก.พ. 2567 กิจกรรม: พิธีมิสซาบูชาปิดปีการศึกษา 2566 (งานอภิบาลโรงเรียน)
วันที่ 21 ม.ค. 2567 กิจกรรม: รับศีลมหาสนิทครั้งแรกนักเรียนคาทอลิก (งานอภิบาลโรงเรียน)
วันที่ 8 ธ.ค. 2566 กิจกรรม: วจนพิธีกรรมเปิดเทศกาลพระคริสตสมภพและเปิดไฟต้นคริสตมาส (งานอภิบาลโรงเรียน)
วันที่ 11 ส.ค. 2566 กิจกรรม: วจนพิธีกรรมเทิดเกียรติแม่พระ (งานอภิบาลโรงเรียน)
วันที่ 21 ก.ค. 2566 กิจกรรม: พิธีมิสซาบูชาเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารีฯ (งานอภิบาลโรงเรียน)
วันที่ 16 ก.ค. 2566 กิจกรรม: รับศีลกำลังนักเรียนคาทอลิก (งานอภิบาลโรงเรียน)
วันที่ 29 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ฉลองศาสนนามคณะภราดา (งานบุคคล)
วันที่ 12 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2566 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 9 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: เรียนคำสอนนักเรียนคาทอลิก (งานอภิบาลโรงเรียน)
วันที่ 26 พ.ค. 2566 กิจกรรม: พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2566 (งานอภิบาลโรงเรียน)
วันที่ 20 พ.ค. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมอบรมบุคลากรใหม่ (งานบุคคล)
วันที่ 19 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 1/2566 (งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)