Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แจ้งบุคลากรเข้างานใหม่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อัตราจ้าง สังกัดฝ่ายวิชาการ
 น.ส.นิตยา  โสดา  เกิดวันที่ 9 พฤษภาคม 2519  เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2551
ภารกิจและความรับผิดชอบการรับบันทึกข้อมูลคะแนนเพื่อการวิเคราะห์,การจัดรูปแบบข้อสอบและข้อมูลกราฟสถิติผลการเรียน

น.ส.งามพรรณ  อ้นเอี่ยม  เกิดวันที่ 24 มิถุนายน 2528 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2551
ภารกิจและความรับผิดชอบธุรการฝ่ายวิชาการ,จัดพิมพ์ข้อมูล,รวบรวมข้อมูลฝ่าย

น.ส.ประภัสสร เลิศนิมิตรกุล เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2551
ภารกิจและความรับผิดชอบพิมพ์เอกสาร,เดินเอกสาร,งานธุรการห้องวิชาการ
มิส  อติภา    เจ็งประเสริฐ (ออกเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555) ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 131 ครั้ง จาก งานบุคคล

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน