VDO นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายความอาลัย


ขอเชิญชม VDO ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และ ACT Media จัดกิจกรรมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 100 วัน แห่งการสวรรคต 
จำนวนผู้อ่าน 365 ครั้ง

Keep