Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ที่สอบได้คะแนน O-NETวิชาภาษาอังกฤษ100 คะแนนเต็ม
 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ที่สอบได้คะแนน O-NETวิชาภาษาอังกฤษ100 คะแนนเต็ม จำนวน 8 คน• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 25256
นางสาว  บุญยาพร    ศรีวาลัย
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23891
เด็กชาย  นัทธี    จตุปาริสุทธิ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23599
เด็กหญิง  พิมพ์นิภา    โอพรสวัสดิ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23753
เด็กหญิง  เพ็ญกวิน    อัศววงษ์สันติ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23784
นางสาว  พัทธนันท์    มั่นพิริยะ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23694
นาย  พงษกฤต    กวยานนท์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23670
เด็กชาย  ปัณณธร    ขจีสวัสดิการ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23866
นางสาว  ปภาดา    ปุจฉาการมิส  ศมานันท์    รัฐธนะรัชต์ ผู้แจ้งข่าว
มิส  สุนิสา    ทรวงสังเวียน ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 587 ครั้ง จาก งานวัดผลและวิจัย

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน