Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ที่สอบได้คะแนน O-NETวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ100 คะแนนเต็ม
 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ที่สอบได้คะแนน O-NETวิชาคณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ100 คะแนนเต็ม• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23124
 ภัทรชนน    อัครกิจวิรุฬห์มิส  ศมานันท์    รัฐธนะรัชต์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 576 ครั้ง จาก งานวัดผลและวิจัย

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน