ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 20 ประจำปี 2560


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 20 ประจำปี 2560 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. ด.ช.ปุณณวิช เลิศชนะเรืองฤทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8

2. ด.ญ.ภาวินี โอ่งเพ็ชร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8

3. ด.ญ.เกษราพร ทรงศรีวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8

4. ด.ช.ปวิชญา เฉลยจรรยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 448 ครั้ง

Keep