Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 20 ประจำปี 2560
 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 20 ประจำปี 2560 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. ด.ช.ปุณณวิช เลิศชนะเรืองฤทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8

2. ด.ญ.ภาวินี โอ่งเพ็ชร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8

3. ด.ญ.เกษราพร ทรงศรีวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8

4. ด.ช.ปวิชญา เฉลยจรรยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10340
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10133 
กรรมการ   ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  จันทร์เพ็ญ    จงพิพัฒน์มงคล

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22795
นาย  ปุณณวิช    เลิศชนะเรืองฤทธิ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22835
นางสาว  ภาวินี    โอ่งเพ็ชร
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22157
นางสาว  เกษราพร    ทรงศรีวิทยา
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21734
นาย  ปวิชญา    เฉลยจรรยามิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 409 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน