Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้ระดับ ดีมาก
 

ขอแสดงความยินดี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2559  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell  สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ได้ระดับ   ดีมาก

ขอแสดงความยินดี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2559  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell  สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ได้ระดับ   ดีมาก  จำนวน 78 คน

โดยมีรายชื่อ  ดังต่อไปนี้

ประถมศึกษาปีที่ 3/1

1.26309  เด็กชายรักเก้า  ศรีเครือแก้ว

2. 26355 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ภูมิวสนะ

3. 26448 เด็กชายสิรภัทร  โชควิทยา

4. 26572 เด็กหญิงกิรณา  บัณฑิตสกุลพร

5.26663 เด็กชายกิติภูมิ  เข่งเจริญ

6.26690 เด็กชายรชต  สุดอำพัน

7. 26695 เด็กชายอัลดุลคาดีร  สยามวาลา

8. 26753 เด็กชายสรรเพชร  สร้อยสุขาพาทิพย์

9. 27556 เด็กหญิงวลัญช์รัช  พ่วงแก้ว

10. 27757 เด็กชายวชิรวิชญ์  พ่วงแก้ว

11. 28495 เด็กหญิงชวินดา  ศรียุกต์

12. 28497 เด็กหญิงการิสตา  พัฒนจักร

13.  26478  เด็กหญิงปริยากร  ตันติศิริวัฒน์

ประถมศึกษาปีที่ 3/2

1. 26347 เด็กหญิงนันทนัช  แจ่มขจรเกียรติ

2. 26449 เด็กชายณัฐพล  เก่งตรง

3. 26511 เด็กชายวชิรวิชร์   เหลืองไตรวงศ์

4.26578 เด็กหญิงณัชทิพ   ขุนหมื่น

5. 26611 เด็กชายวรฑัต  เดชานุวงษ์

6. 26670 เด็กชายสุนิธิ  อัศววรฤทธิ์

7. 26821 เด็กชายณดล  เสริมสวัสดิ์

8. 27867 เด็กชายณัฐปภัสร์  วังเย็นสถิต

ประถมศึกษาปีที่ 3/3

1. 26332 เด็กชายจิรโรจน์  ฝนแก้วศิวพร

2.26365 เด็กชายเพชร  โรจน์มหามงคล

3. 26404 เด็กชายยศวร  ชัยเดชาภินันท์

4. 26406 เด็กหญิงอันนา  แดงบรรจง

5. 26421 เด็กชายภูรินท์  พฤกษชาติเจริญ

6.26442 เด็กชายทัศน์พล  สรไชยเมธา

7. 26451 เด็กชายนนท์รัฐ   พรไพศาลนนท์

8. 26501 เด็กชายกีรติ  ฤทธานุกุล

9. 26510 เด็กหญิงอลานา  ฌามมาส

10. 26562 เด็กหญิงบุษยรัตน์  พิทักษ์สุรชัย

11.26595 เด็กชายโพธิเศรษฐ์  นวลศรีฟู

12.26612 เด็กชายวรวิทยท์  วินเซนท์ ศรแผลง

13.26626 เด็กหญิงลภัสรินทร์  ธนบูรณ์โชติสกุล

14. 28636 เด็กชายณัฐชานนท์  ทรัพย์ประมูล

ประถมศึกษาปีที่ 3/4

1. 26358 เด็กชายวีรวิชญ์  โชติจุฬางกูร

2.26367 เด็กชายศุภกร  มหากายนันท์

3.26388 เด็กชายมนต์ธัช  เฉลิมลาภวรบูรณ์

4. 26401 เด็กชายพัชญตม์  ยุวรัตนพันธุ์

5. 26407 เด็กชายภัคพล  รัตนวร

6. 26452 เด็กชายพีรดนย์  เจนจารุพันธ์กุล

7. 26466 เด็กชายภัทรกฤต  ลีละวัฒน์

8. 26546 เด็กหญิงนวิยา  นาคจั่น

9. 26567 เด็กชายศิรภัส   วะศินรัตน์

10. 26599 เด็กชายกานต์นิธิ  กสิฤกษ์

11. 26610 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ธีรนุลักษณ์

12. 26642 เด็กหญิงณัชชา  จวนรมณีย์

13. 26710 เด็กชายจิตธรรม แกร์แกย์ครูดิ์ หันสวาสดิ์

ประถมศึกษาปีที่ 3/5

1. 26334 เด็กชายชวกร  ศรีสง่าตระกูล

2. 26391 เด็กชายณภัทร  ศุภสิทธิ์

3. 26399 เด็กชายกฤตทรรศ  ช่างประยูร

4. 26409 เด็กชายภูริวัฒน์  สีกาญจนพันธ์

5. 26436 เด็กหญิงศริญ  เอื้อศักดิ์อารี

6. 26445 เด็กชายโชติวิทย์  โกศลเมธากุล

7. 26450 เด็กหญิงชลิตา  กิตติคุณ

8. 26465 เด็กหญิงไอร์ศิดา   ไอรมณีรัตน์

9. 26467 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ไชยศิวามงคล

10. 26475 เด็กหญิงศิตา  ตันติศรีปรีชา

11. 26551 เด็กชายศิรวิญญ์  เทียมสมชาติ

12.26601 เด็กชายภูศิษฐ์  ทองย่อน

13. 26615 เด็กชายภูวิช  ยิ่งยวด

14. 26658 เด็กชายนนทพรรธน์  พิพัฒน์มั่นคง

15. 26673 เด็กชายปิยะมิตร  กอบทองสิริโชค

16. 26674 เด็กหญิงปวริศา  อินทะวงศ์

17.26713 เด็กชายณัฏฐชัย  เกียรติวีรภัทร

18.28302 เด็กหญิงสิรินอร  งามหทัย

ประถมศึกษาปีที่ 3/6

1. 26374 เด็กหญิงปภาวีร์  ศุภเวโรจน์

2. 26386 เด็กหญิงศุภานัน  กัปปิยภัณฑ์

3. 26400 เด็กชายพีรพัฒน์  สุรเชษฐพงษ์

4. 26458 เด็กชายปุณวัฒน์  ไชยวงศ์ญาติ

5. 26468 เด็กชายชวินทร์ณวัฒน์  ลาภสมบัติศิริ

6. 26469 เด็กหญิงชญานิศ  ธรรมจำรัสศรี

7. 26486 เด็กชายศิรณัฏฐ์  พุทธชัย

8. 26515 เด็กหญิงพัชญ์สิตา  ฐานอริยบุญศิริ

9. 26571 เด็กหญิงณกมล  ทรัพย์อวยสุข

10. 26604 เด็กชายพชร  เชยคำดี

11. 26646 เด็กชายนิติธร  สังข์เทพ

12. 26648 เด็กหญิงกนกนภัส  โกวิทกูลไกร

13.26752 เด็กชายวีรภัทร  เพียรกิจมงคล• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26309
เด็กชาย  รักเก้า    ศรีเครือแก้ว
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26355
เด็กหญิง  กัญญาลักษณ์    ภูมิวสนะ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26448
เด็กชาย  สิรภัทร    โชควิทยา
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26572
เด็กหญิง  กิรณา    บัณฑิตสกุลพร
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26663
เด็กชาย  กิติภูมิ    เข่งเจริญ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26690
เด็กชาย  รชต    สุดอำพัน
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26695
เด็กชาย  อัลดุลคาดีร    สยามวาลา
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26753
เด็กชาย  สรรเพชร    สร้อยสุขาพาพันธ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 27556
เด็กหญิง  วลัญช์รัช    พ่วงแก้ว
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 27557
เด็กชาย  วชิรวิชญ์    พ่วงแก้ว
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 28495
เด็กหญิง  ชวินรดา    ศรียุกต์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 28497
เด็กหญิง  การิสตา    พัฒนจักร
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26347
เด็กหญิง  นันทนัช    แจ่มขจรเกียรติ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26449
เด็กชาย  ณัฐพล    เก่งตรง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26511
เด็กชาย  วชิรวิชญ์    เหลืองไตรวงศ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26578
เด็กหญิง  ณัชทิพ    ขุนหมื่น
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26611
เด็กชาย  วรทัต    เดชานุวงษ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26670
เด็กชาย  สุนิธิ    อัศววรฤทธิ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26821
เด็กชาย  ณดล    เสริมสวัสดิ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 27867
เด็กชาย  ณัฐปภัสร์    วังเย็นสถิต
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26332
เด็กชาย  ปาฏิหาริย์    ปิ่นนิล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26365
เด็กชาย  เพชร    โรจน์มหามงคล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26404
เด็กชาย  ยศวร    ชัยเดชาภินันท์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26406
เด็กหญิง  อันนา    แดงบรรจง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26421
เด็กชาย  ภูรินท์    พฤกษชาติเจริญ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26442
เด็กชาย  ทัศน์พล    สรไชยเมธา
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26451
เด็กชาย  นนท์ธรัฐ    พรไพศาลนนท์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26501
เด็กชาย  กีรติ    ฤทธานุกูล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26510
เด็กหญิง  อลานา    ฌามมาส
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26562
เด็กหญิง  บุษยรัตน์    พิทักษ์สุรชัย
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26595
เด็กชาย  โพธิเศรษฐ์    นวลศรีฟู
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26612
เด็กชาย  วรวิทย์ วินเซนท์    ศรแผลง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26626
เด็กหญิง  ลภัสรินทร์    ธนบูรณ์โชติสกุล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 28636
     
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26358
เด็กชาย  วีรวิชญ์    โชติจุฬางกูร
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26367
เด็กชาย  ศุภกร    มหากายนันท์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26388
เด็กชาย  มนต์ธัช    เฉลิมลาภวรบูรณ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26401
เด็กชาย  พิชญุตม์    ยุวรัตนพันธุ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26407
เด็กชาย  ภัคพล    รัตนวร
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26452
เด็กชาย  พีรดนย์    เจนจารุพันธ์กุล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26466
เด็กชาย  ภัทรกฤต    ลีละวัฒน์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26546
เด็กหญิง  นวิยา    นาคจั่น
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26567
เด็กชาย  ศิรภัส    วะศินรัตน์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26599
เด็กชาย  กานต์นิธิ    กสิฤกษ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26610
เด็กหญิง  ณัฐชานันท์    ธีรนุลักษณ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26642
เด็กหญิง  ณัชชา    จวนรมณีย์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26710
เด็กชาย  จิตธรรม แกรแกย์คูรดี้    หันสวาสดิ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26334
เด็กชาย  ชวกร    ศรีสง่าตระกูล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26391
เด็กชาย  ณภัทร    ศุภสินธุ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26399
เด็กชาย  กฤตฑรรศ    ช่วงประยูร
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26409
เด็กชาย  ภูริวัฒน์    สีกาญจนพันธ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26436
เด็กหญิง  ศริญ    เอื้อศักดิ์อารี
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26445
เด็กชาย  โชติวิทย์    โกศลเมธากุล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26450
เด็กหญิง  ชลิตา    กิตติคุณ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26465
เด็กหญิง  ไอร์ศิดา    ไอรมณีรัตน์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26467
เด็กชาย  ศรัณย์ภัทร    ไชยศิวามงคล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26475
เด็กหญิง  ศิตา    ตันติศรีปรีชา
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26551
เด็กชาย  ศิรวิญญ์    เทียมสมชาติ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26601
เด็กชาย  ภูศิษฐ์    ทองย่อน
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26615
เด็กชาย  ภูวิช    ยิ่งยวด
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26658
เด็กชาย  นนทพรรธน์    พิพัฒน์มั่นคง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26673
เด็กชาย  ปิยะมิตร    กอบทองสิริโชค
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26674
เด็กหญิง  ปวริศา    อินทะวงค์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26713
เด็กชาย  ณัฏฐชัย    เกียรติวีรภัทร
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 28302
เด็กหญิง  สรินอร    งามหทัย
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26374
เด็กหญิง  ปภาวีร์    ศุภเวโรจน์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26386
เด็กหญิง  ศุภานัน    กัปปิยภัณฑ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26400
เด็กชาย  พิรพัฒน์    สุรเชษฐพงษ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26458
เด็กชาย  ปุณวัฒน์    ไชยวงศ์ญาติ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26468
เด็กชาย  ชวินทร์ณวัฒน์    ลาภสมบัติศิริ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26469
เด็กหญิง  ชญานิศ    ธรรมจำรัสศรี
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26486
เด็กชาย  ศิรณัฏฐ์    พุทธชัย
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26515
เด็กหญิง  พัชญ์สิตา    ฐานอริยบุญศิริ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26571
เด็กหญิง  ณกมล    ทรัพย์อวยสุข
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26604
เด็กชาย  พชร    เชยคำดี
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26646
เด็กชาย  นิติธร    สังข์เทพ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26648
เด็กหญิง  กนกนภัส    โกวิทกูลไกร
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26752
เด็กชาย  วีรภัทร    เพียรกิจมงคลมิส  ทรรศนีย์    กลิ่นสุคนธ์ ผู้แจ้งข่าว
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 2548 ครั้ง จาก งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน