ขอแสดงความยินดี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้ระดับ ดีมาก


ขอแสดงความยินดี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2559  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell  สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ได้ระดับ   ดีมาก

ขอแสดงความยินดี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2559  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell  สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ได้ระดับ   ดีมาก  จำนวน 78 คน

โดยมีรายชื่อ  ดังต่อไปนี้

ประถมศึกษาปีที่ 3/1

1.26309  เด็กชายรักเก้า  ศรีเครือแก้ว

2. 26355 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ภูมิวสนะ

3. 26448 เด็กชายสิรภัทร  โชควิทยา

4. 26572 เด็กหญิงกิรณา  บัณฑิตสกุลพร

5.26663 เด็กชายกิติภูมิ  เข่งเจริญ

6.26690 เด็กชายรชต  สุดอำพัน

7. 26695 เด็กชายอัลดุลคาดีร  สยามวาลา

8. 26753 เด็กชายสรรเพชร  สร้อยสุขาพาทิพย์

9. 27556 เด็กหญิงวลัญช์รัช  พ่วงแก้ว

10. 27757 เด็กชายวชิรวิชญ์  พ่วงแก้ว

11. 28495 เด็กหญิงชวินดา  ศรียุกต์

12. 28497 เด็กหญิงการิสตา  พัฒนจักร

13.  26478  เด็กหญิงปริยากร  ตันติศิริวัฒน์

ประถมศึกษาปีที่ 3/2

1. 26347 เด็กหญิงนันทนัช  แจ่มขจรเกียรติ

2. 26449 เด็กชายณัฐพล  เก่งตรง

3. 26511 เด็กชายวชิรวิชร์   เหลืองไตรวงศ์

4.26578 เด็กหญิงณัชทิพ   ขุนหมื่น

5. 26611 เด็กชายวรฑัต  เดชานุวงษ์

6. 26670 เด็กชายสุนิธิ  อัศววรฤทธิ์

7. 26821 เด็กชายณดล  เสริมสวัสดิ์

8. 27867 เด็กชายณัฐปภัสร์  วังเย็นสถิต

ประถมศึกษาปีที่ 3/3

1. 26332 เด็กชายจิรโรจน์  ฝนแก้วศิวพร

2.26365 เด็กชายเพชร  โรจน์มหามงคล

3. 26404 เด็กชายยศวร  ชัยเดชาภินันท์

4. 26406 เด็กหญิงอันนา  แดงบรรจง

5. 26421 เด็กชายภูรินท์  พฤกษชาติเจริญ

6.26442 เด็กชายทัศน์พล  สรไชยเมธา

7. 26451 เด็กชายนนท์รัฐ   พรไพศาลนนท์

8. 26501 เด็กชายกีรติ  ฤทธานุกุล

9. 26510 เด็กหญิงอลานา  ฌามมาส

10. 26562 เด็กหญิงบุษยรัตน์  พิทักษ์สุรชัย

11.26595 เด็กชายโพธิเศรษฐ์  นวลศรีฟู

12.26612 เด็กชายวรวิทยท์  วินเซนท์ ศรแผลง

13.26626 เด็กหญิงลภัสรินทร์  ธนบูรณ์โชติสกุล

14. 28636 เด็กชายณัฐชานนท์  ทรัพย์ประมูล

ประถมศึกษาปีที่ 3/4

1. 26358 เด็กชายวีรวิชญ์  โชติจุฬางกูร

2.26367 เด็กชายศุภกร  มหากายนันท์

3.26388 เด็กชายมนต์ธัช  เฉลิมลาภวรบูรณ์

4. 26401 เด็กชายพัชญตม์  ยุวรัตนพันธุ์

5. 26407 เด็กชายภัคพล  รัตนวร

6. 26452 เด็กชายพีรดนย์  เจนจารุพันธ์กุล

7. 26466 เด็กชายภัทรกฤต  ลีละวัฒน์

8. 26546 เด็กหญิงนวิยา  นาคจั่น

9. 26567 เด็กชายศิรภัส   วะศินรัตน์

10. 26599 เด็กชายกานต์นิธิ  กสิฤกษ์

11. 26610 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ธีรนุลักษณ์

12. 26642 เด็กหญิงณัชชา  จวนรมณีย์

13. 26710 เด็กชายจิตธรรม แกร์แกย์ครูดิ์ หันสวาสดิ์

ประถมศึกษาปีที่ 3/5

1. 26334 เด็กชายชวกร  ศรีสง่าตระกูล

2. 26391 เด็กชายณภัทร  ศุภสิทธิ์

3. 26399 เด็กชายกฤตทรรศ  ช่างประยูร

4. 26409 เด็กชายภูริวัฒน์  สีกาญจนพันธ์

5. 26436 เด็กหญิงศริญ  เอื้อศักดิ์อารี

6. 26445 เด็กชายโชติวิทย์  โกศลเมธากุล

7. 26450 เด็กหญิงชลิตา  กิตติคุณ

8. 26465 เด็กหญิงไอร์ศิดา   ไอรมณีรัตน์

9. 26467 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ไชยศิวามงคล

10. 26475 เด็กหญิงศิตา  ตันติศรีปรีชา

11. 26551 เด็กชายศิรวิญญ์  เทียมสมชาติ

12.26601 เด็กชายภูศิษฐ์  ทองย่อน

13. 26615 เด็กชายภูวิช  ยิ่งยวด

14. 26658 เด็กชายนนทพรรธน์  พิพัฒน์มั่นคง

15. 26673 เด็กชายปิยะมิตร  กอบทองสิริโชค

16. 26674 เด็กหญิงปวริศา  อินทะวงศ์

17.26713 เด็กชายณัฏฐชัย  เกียรติวีรภัทร

18.28302 เด็กหญิงสิรินอร  งามหทัย

ประถมศึกษาปีที่ 3/6

1. 26374 เด็กหญิงปภาวีร์  ศุภเวโรจน์

2. 26386 เด็กหญิงศุภานัน  กัปปิยภัณฑ์

3. 26400 เด็กชายพีรพัฒน์  สุรเชษฐพงษ์

4. 26458 เด็กชายปุณวัฒน์  ไชยวงศ์ญาติ

5. 26468 เด็กชายชวินทร์ณวัฒน์  ลาภสมบัติศิริ

6. 26469 เด็กหญิงชญานิศ  ธรรมจำรัสศรี

7. 26486 เด็กชายศิรณัฏฐ์  พุทธชัย

8. 26515 เด็กหญิงพัชญ์สิตา  ฐานอริยบุญศิริ

9. 26571 เด็กหญิงณกมล  ทรัพย์อวยสุข

10. 26604 เด็กชายพชร  เชยคำดี

11. 26646 เด็กชายนิติธร  สังข์เทพ

12. 26648 เด็กหญิงกนกนภัส  โกวิทกูลไกร

13.26752 เด็กชายวีรภัทร  เพียรกิจมงคล


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 2666 ครั้ง

Keep