ขอแสดงความยินดี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้ระดับ ดีมาก


ขอแสดงความยินดี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell  สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้ระดับ   ดีมาก

ขอแสดงความยินดี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell  สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้ระดับ   ดีมาก  จำนวน 14 คน

โดยมีรายชื่อ  ดังต่อไปนี้

ประถมศึกษาปีที่ 6/1

1. 23694  เด็กชายพงษกฤต  กวยานนท์

2.23868 เด็กชายพีรดนย์  ดีวรรณ

3. 24036  เด็กชายโอภาส  จิตพิรยะโรจน์

ประถมศึกษาปีที่ 6/2 

1. 23818 เด็กชายธนัช  คะจิตแขม

2. 23863 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ธีรวิชยางกูร

3. 25256 เด็กหญิงบุณยาพร  ศรีวาลัย

ประถมศึกษาปีที่ 6/3

1. 23810  เด็กชายณฐกร   ชัยเดชาภินันท์

2. 24039 เด็กชายภูดิศ  ธรรมวัจนัง

ประถมศึกษาปีที่ 6/4

1. 23866 เด็กหญิงปภาดา  ปุจฉาการ

ประถมศึกษาปีที่ 6/5 

1. 23664 เด็กชายอิทพล  เหลืองสกุลพานิช

2. 23891 เด็กชายนัทธี   จตุปาริสุทธิ์

3. 27575 เด็กชายณัฐนันท์   กำลังหาญ

ประถมศึกษาปีที่ 6/6

1. 23706 เด็กหญิงณัชชิศา   แซ่อึ้ง

2. 23780 เด็กชายรณกร   ปัญญาสาธิตกิจ


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 630 ครั้ง

Keep