Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้ระดับ ดีมาก
 

ขอแสดงความยินดี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell  สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้ระดับ   ดีมาก

ขอแสดงความยินดี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell  สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้ระดับ   ดีมาก  จำนวน 14 คน

โดยมีรายชื่อ  ดังต่อไปนี้

ประถมศึกษาปีที่ 6/1

1. 23694  เด็กชายพงษกฤต  กวยานนท์

2.23868 เด็กชายพีรดนย์  ดีวรรณ

3. 24036  เด็กชายโอภาส  จิตพิรยะโรจน์

ประถมศึกษาปีที่ 6/2 

1. 23818 เด็กชายธนัช  คะจิตแขม

2. 23863 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ธีรวิชยางกูร

3. 25256 เด็กหญิงบุณยาพร  ศรีวาลัย

ประถมศึกษาปีที่ 6/3

1. 23810  เด็กชายณฐกร   ชัยเดชาภินันท์

2. 24039 เด็กชายภูดิศ  ธรรมวัจนัง

ประถมศึกษาปีที่ 6/4

1. 23866 เด็กหญิงปภาดา  ปุจฉาการ

ประถมศึกษาปีที่ 6/5 

1. 23664 เด็กชายอิทพล  เหลืองสกุลพานิช

2. 23891 เด็กชายนัทธี   จตุปาริสุทธิ์

3. 27575 เด็กชายณัฐนันท์   กำลังหาญ

ประถมศึกษาปีที่ 6/6

1. 23706 เด็กหญิงณัชชิศา   แซ่อึ้ง

2. 23780 เด็กชายรณกร   ปัญญาสาธิตกิจ• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23694
เด็กชาย  พงษกฤต    กวยานนท์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23868
นาย  พีรดนย์    ดีวรรณ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24036
เด็กชาย  โอภาส    จิตพิริยะโรจน์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23818
เด็กชาย  ธนัช    คะจิตแขม
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23863
เด็กหญิง  ธวัลรัตน์    ธีรวิชยางกูร
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 25256
นางสาว  บุญยาพร    ศรีวาลัย
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23810
เด็กชาย  ณฐกร    ชัยเดชาภินันท์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24039
เด็กชาย  ภูดิศ    ธรรมวัจนัง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23866
นางสาว  ปภาดา    ปุจฉาการ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23664
เด็กชาย  อัทพล    เหลืองสกุลพานิช
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23891
เด็กชาย  นัทธี    จตุปาริสุทธิ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 27575
     
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23706
นางสาว  ณิชชิศา    แซ่อึ่ง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23780
เด็กชาย  รณกร    ปัญญาสาธิตกิจมิส  ทรรศนีย์    กลิ่นสุคนธ์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 589 ครั้ง จาก งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน