ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 (ระดับประเทศ)


ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสอนเพิ่มเติมความรู้ให้กับนักเรียนและส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ มีดังนี้

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้แก่               

                1. เด็กชายณฐกร                  ชัยเดชาภินันท์                     เหรียญทอง

                2. เด็กชายกฤตกานต์          ดำรงพิงคสกุล                      เหรียญเงิน

                3. เด็กชายกวิน                     มโนมัยพิบูลย์                       เหรียญเงิน

                4. เด็กชายทศ                       บุญเพ็ง                                  เหรียญเงิน

                5. เด็กหญิงสวรส                สินสิริวาณิชย์                       เหรียญเงิน

                6. เด็กหญิงนิชนิภา            สาธิตธรรมพร                      ชมเชย

                7. เด็กชายปรเมศวร์            รุ่งพิพัฒนพงศ์                     ชมเชย

                8. เด็กหญิงวริญญา             พิริยะประสาธน์                  ชมเชย

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้แก่

                1. เด็กชายจิรวัฒน์               นาคเสนาธนสิทธิ์                เหรียญทอง

                2. เด็กชายธนัชสรศ์            จันทร์เกษมสัตย์                   เหรียญทอง

                3. เด็กชายธนัช                    คะจิตแขม                             เหรียญเงิน

                4. เด็กชายพงศกร                จองวิจิตรกุล                          เหรียญเงิน

                5. เด็กชายณธกร                  จารุบูรณศักดิ์                        เหรียญทองแดง

                6. เด็กหญิงธวัลรัตน์           ธีรวิชยางกูร                          เหรียญทองแดง


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 826 ครั้ง

Keep