Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 (ระดับประเทศ)
 

ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสอนเพิ่มเติมความรู้ให้กับนักเรียนและส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ มีดังนี้

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้แก่               

                1. เด็กชายณฐกร                  ชัยเดชาภินันท์                     เหรียญทอง

                2. เด็กชายกฤตกานต์          ดำรงพิงคสกุล                      เหรียญเงิน

                3. เด็กชายกวิน                     มโนมัยพิบูลย์                       เหรียญเงิน

                4. เด็กชายทศ                       บุญเพ็ง                                  เหรียญเงิน

                5. เด็กหญิงสวรส                สินสิริวาณิชย์                       เหรียญเงิน

                6. เด็กหญิงนิชนิภา            สาธิตธรรมพร                      ชมเชย

                7. เด็กชายปรเมศวร์            รุ่งพิพัฒนพงศ์                     ชมเชย

                8. เด็กหญิงวริญญา             พิริยะประสาธน์                  ชมเชย

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้แก่

                1. เด็กชายจิรวัฒน์               นาคเสนาธนสิทธิ์                เหรียญทอง

                2. เด็กชายธนัชสรศ์            จันทร์เกษมสัตย์                   เหรียญทอง

                3. เด็กชายธนัช                    คะจิตแขม                             เหรียญเงิน

                4. เด็กชายพงศกร                จองวิจิตรกุล                          เหรียญเงิน

                5. เด็กชายณธกร                  จารุบูรณศักดิ์                        เหรียญทองแดง

                6. เด็กหญิงธวัลรัตน์           ธีรวิชยางกูร                          เหรียญทองแดงไฟล์แนบ 1
ไฟล์แนบ 2


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10133 
กรรมการ   ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  จันทร์เพ็ญ    จงพิพัฒน์มงคล
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10372 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ศิริวิมล    สอนสุภาพ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10560 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ปรียานุช    ชัยวุฒิธร
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10603 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  สัจจะ    อ้อยใจ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10049 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  อุดมลักษณ์    นกพึ่งพุ่ม
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10201 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  นงนุช    เอกตระกูล
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10555 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ฤดีมาศ    โพธิ์ไพจิตร์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10607 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ดวงฤดี    อาจหอม (ออกเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2562)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10580 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ภัณฑิลา    ผันผล
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10619 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ประกาย    มีหรอ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10614 
กรรมการ   Array
มิส  วิรัญญา     พลเยี่ยม

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23810
เด็กชาย  ณฐกร    ชัยเดชาภินันท์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24880
เด็กชาย  กฤตกานต์    ดำรงพิงคสกุล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24807
เด็กชาย  กวิน    มโนมัยพิบูลย์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24740
เด็กชาย  ทศ    บุญเพ็ง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23842
นางสาว  สวรส    สินสิริวาณิชย์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24689
เด็กหญิง  นิชนิภา    สาธิตธรรมพร
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 25477
เด็กชาย  ปรเมศวร์    รุ่งพิพัฒนพงศ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24683
เด็กหญิง  วริญญา    พิริยะประสาธน์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23660
นาย  จิรวัฒน์    นาคเสนาธนสิทธิ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24532
เด็กชาย  ธนัชสรศ์    จันทร์เกษมสัตย์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23818
เด็กชาย  ธนัช    คะจิตแขม
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23719
เด็กชาย  พงศกร    จองวิจิตรกุล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24742
เด็กชาย  ณธกร    จารุบูรณศักดิ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23863
เด็กหญิง  ธวัลรัตน์    ธีรวิชยางกูร


 
  • เว็บที่เกี่ยวข้อง

  • มิส  ฤดีมาศ    โพธิ์ไพจิตร์ ผู้แจ้งข่าว
    มิส  สุนิสา    ทรวงสังเวียน ผู้ตรวจทาน
    จำนวนผู้อ่าน 791 ครั้ง จาก กลุ่มวิทยาศาสตร์

    คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน