Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ได้ระดับดีมาก
 

                    ขอแสดงความยินดี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell  สอบข้อสอบมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์  Key  English  Test   และ  Preliminary  English  Test ได้ระดับ  Pass with Merit  และ Pass  with  Distinction  

โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

1.21272 เด็กชายศิวพิชญ์  ศิริยอดมงคล

2.21333 เด็กชายนรวัฒน์   คชเสนี

3.24068 เด็กหญิงยวิษฐา  ศิริอยู่วิทยา

4.24089 เด็กหญิงมนัสนันท์  เลิศรัตนพาณิชย์

5.26780 เด็กชายศุภณัฐ  สิริสมชัยกุล

6.26805 เด็กชาย ฉัตรานนทน์  กลำ่คลัง

7.26855 เด็กหญิงณิชกุล  เกตุแก้ว

8.27130 เด็กชายกันตพัฒน์  เลิศฤทธิ์ชัยยง

มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

1.21204 เด็กชายศิรัช  พร้อมสิริพงษ์

2.21263 เด็กชายชินภัทร   แซ่กัง

3.24057 เด็กชายนัทพงศ์  สุวรรณแวก

4.26777 เด็กชายนพกร   จิระวรานันท์

5.26812 เด็กชายธนธรณ์  พรหมจันทร์

6.26839 เด็กชายวรัญชัย  สุทธิพันธ์

7.26840 เด็กชายภูนนท์  ศรีวรลักขณา

มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

1.21134 เด็กชายบุรชัย   หงส์ประภัศร

2.21152 เด็กชายมณฑล  รักษ์คณพล

3.21164 เด็กชายอดิศร  วชิรานันท์

4.21169 เด็กชายรชต  บุญยงค์

5.21178 เด็กชายธนัช   ทรัพย์อำนวยพร

6.21186 เด็กชายศุภเดช  ชัยเดชาภินันท์

7.21223 เด็กชายกัญจน์พิสิษฐ์  สินไพศาลทรัพย์

8.21240 เด็กชายศรัณย์  โชคท่าพระ

9. 21261 เด็กชายสุกฤษฎ์  ใจนุ่ม

10.21288  เด็กชายกรพัชร์  แซ่อึ่ง

11.21312 เด็กชายสิทธินนท์   ระติกุล

12.24060 เด็กหญิงศุภิสรา  อริยะจรรยา

13.24073 เด็กหญิงศศิรา   ลาภบุญเลิศ

14. 24084 เด็กหญิงณัฏฐพร   ฮึงวัฒนากุล

15.25273 เด็กหญิงนันทัชพร   อัครอมรพงศ์

16.25380 เด็กหญิงธันย์วดี  เอกทรัพยสิน

17.26827เด็กชายศุภณัฐ  มะโนน้อม

18.26842 เด็กชายพชรภณ  สันต์ธนะวาณิช

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10098 
กรรมการ   Array
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10500 
กรรมการ   สำนักผู้อำนวยการ 
กรรมการ   Array
มิส  สิริพร    คงประชา
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 13223
มาสเตอร์  Robert    Jordan
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 13300
มาสเตอร์  James    Sowerby (ออกเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2561)

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21272
นาย  ศิวพิชญ์    ศิริยอดมงคล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21333
นาย  นรวัฒน์    คชเสนี
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24068
นางสาว  ยวิษฐา    ศิริอยู่วิทยา
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24089
นางสาว  มนัสนันท์    เลิศรัตนพาณิชย์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26780
นาย  ศุภณัฐ    สิริสมชัยสกุล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26805
นาย  ฉัตรานนทน์    กล่ำคลัง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26855
นางสาว  ณิชกุล    เกตุแก้ว
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 27130
นาย  กันตพัฒน์    เลิศฤทธิ์ชัยยง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21204
นาย  ศิวัช    พร้อมศิริพงษ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21263
นาย  ชินภัทร    แซ่กัง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24057
นาย  นัทพงศ์    สุวรรณเวก
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26777
นาย  นพกร    จิระวรานันท์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26812
นาย  ธนธรณ์    พรหมจันทร์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26839
นาย  วรัญชัย    สุทธิพันธ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26840
นาย  ภูนนท์    ศรีวรลักขณา
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21134
นาย  บุรชัย    หงส์ประภัศร
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21152
นาย  มณฑล    รักษ์คณพล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21164
นาย  อดิศร    วชิรานันท์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21169
นาย  รชต    บุญยงค์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21178
นาย  ธนัช    ทรัพย์อำนวยพร
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21186
นาย  ศุภเดช    ชัยเดชาภินันท์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21223
นาย  กัญจน์พิสิษฐ์    สินไพศาลทรัพย์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21240
นาย  ศรัณย์    โชคท่าพระ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21261
นาย  สุกฤษฎ์    ใจนุ่ม
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21288
นาย  กรพัชร์    แซ่อึ่ง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21312
นาย  สิทธินนท์    ระติกุล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24060
 ศุภิสรา    อริยะจรรยา
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24084
นางสาว  ณัฏฐพร    ฮึงวัฒนากุล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 25273
นางสาว  นันทัชพร    อัครอมรพงศ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 25380
นางสาว  ธันย์วดี    เอกทรัพย์สิน
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26827
นาย  ศุภณัฐ    มะโนน้อม
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26842
นาย  พชรภณ    สันต์ธนะวาณิช
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24072
นาย  ธนธาดา    หอมแช่มมิส  ทรรศนีย์    กลิ่นสุคนธ์ ผู้แจ้งข่าว
มิส  สุนิสา    ทรวงสังเวียน ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 1499 ครั้ง จาก งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน