ขอแสดงความยินดีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ได้ระดับดีมาก


                    ขอแสดงความยินดี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell  สอบข้อสอบมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์  Key  English  Test   และ  Preliminary  English  Test ได้ระดับ  Pass with Merit  และ Pass  with  Distinction  

โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

1.21272 เด็กชายศิวพิชญ์  ศิริยอดมงคล

2.21333 เด็กชายนรวัฒน์   คชเสนี

3.24068 เด็กหญิงยวิษฐา  ศิริอยู่วิทยา

4.24089 เด็กหญิงมนัสนันท์  เลิศรัตนพาณิชย์

5.26780 เด็กชายศุภณัฐ  สิริสมชัยกุล

6.26805 เด็กชาย ฉัตรานนทน์  กลำ่คลัง

7.26855 เด็กหญิงณิชกุล  เกตุแก้ว

8.27130 เด็กชายกันตพัฒน์  เลิศฤทธิ์ชัยยง

มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

1.21204 เด็กชายศิรัช  พร้อมสิริพงษ์

2.21263 เด็กชายชินภัทร   แซ่กัง

3.24057 เด็กชายนัทพงศ์  สุวรรณแวก

4.26777 เด็กชายนพกร   จิระวรานันท์

5.26812 เด็กชายธนธรณ์  พรหมจันทร์

6.26839 เด็กชายวรัญชัย  สุทธิพันธ์

7.26840 เด็กชายภูนนท์  ศรีวรลักขณา

มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

1.21134 เด็กชายบุรชัย   หงส์ประภัศร

2.21152 เด็กชายมณฑล  รักษ์คณพล

3.21164 เด็กชายอดิศร  วชิรานันท์

4.21169 เด็กชายรชต  บุญยงค์

5.21178 เด็กชายธนัช   ทรัพย์อำนวยพร

6.21186 เด็กชายศุภเดช  ชัยเดชาภินันท์

7.21223 เด็กชายกัญจน์พิสิษฐ์  สินไพศาลทรัพย์

8.21240 เด็กชายศรัณย์  โชคท่าพระ

9. 21261 เด็กชายสุกฤษฎ์  ใจนุ่ม

10.21288  เด็กชายกรพัชร์  แซ่อึ่ง

11.21312 เด็กชายสิทธินนท์   ระติกุล

12.24060 เด็กหญิงศุภิสรา  อริยะจรรยา

13.24073 เด็กหญิงศศิรา   ลาภบุญเลิศ

14. 24084 เด็กหญิงณัฏฐพร   ฮึงวัฒนากุล

15.25273 เด็กหญิงนันทัชพร   อัครอมรพงศ์

16.25380 เด็กหญิงธันย์วดี  เอกทรัพยสิน

17.26827เด็กชายศุภณัฐ  มะโนน้อม

18.26842 เด็กชายพชรภณ  สันต์ธนะวาณิช


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 1550 ครั้ง

Keep