Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    Music:ขอแสดงความยินดีกับดช.โอภาส เชื่อมวราศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2560
 

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายโอภาส เชื่อมวราศาสตร์ นักเรียนระดับชั้น ป.6/7

ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2560

โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และจะเข้ารับเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10229
มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10550 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ศิริ    กังวลทรัพย์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10099 
กรรมการ   สำนักผู้อำนวยการ 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  นิภาพรรณ    ระดมกิจ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10530 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ปริญญา    ช่างกลึงกูล
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10565 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ชลธิชา    ทรัพย์รังสี

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24690
เด็กชาย  โอภาส    เชื่อมวราศาสตร์มิส  ณัฐกานต์    คงแสน ผู้แจ้งข่าว
มิส  สุนิสา    ทรวงสังเวียน ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 480 ครั้ง จาก งานศูนย์ดนตรี

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน