Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในอุปถัมภ์ (สอวน.) ปีการศึกษา 2560
 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่สอบผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในอุปถัมภ์ (สอวน.) ปีการศึกษา 2560 ได้แก่

1. นายเจษฎา ประทุมสูตร ชั้น ม.5/1 เลขประจำตัว 25953 สาขาวิชาชีววิทยา

2. นายธีรภัทร เรียงวิไลกุล ชั้น ม.5/3 เลขประจำตัว 20510 สาขาวิชาชีววิทยา

3. นายณัฐวัตร ประเปรียว ชั้น ม.5/A เลขประจำตัว 28513 สาขาวิชาชีววิทยา

4. ด.ช.บุริศร์ หงส์ประภัศร ชั้น ม.3/8 เลขประจำตัว 21866 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

5. ด.ช.ภานรินทร์ ศรีอยู่ยงค์ ชั้น ม.2/8 เลขประจำตัว 22731 สาขาวิชาดาราศาสตร์• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 25953
นาย  เจษฎา    ประทุมสูตร
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20510
นาย  ธีรภัทร    เรียงวิไลกุล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 28513
     
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21866
 บุริศร์    หงส์ประภัศร
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22731
นาย  ภานรินทร์    ศรีอยู่ยงค์มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว ผู้แจ้งข่าว
มิส  อารญา    พุทธสาร (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562) ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 750 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน