ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในอุปถัมภ์ (สอวน.) ปีการศึกษา 2560


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่สอบผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในอุปถัมภ์ (สอวน.) ปีการศึกษา 2560 ได้แก่

1. นายเจษฎา ประทุมสูตร ชั้น ม.5/1 เลขประจำตัว 25953 สาขาวิชาชีววิทยา

2. นายธีรภัทร เรียงวิไลกุล ชั้น ม.5/3 เลขประจำตัว 20510 สาขาวิชาชีววิทยา

3. นายณัฐวัตร ประเปรียว ชั้น ม.5/A เลขประจำตัว 28513 สาขาวิชาชีววิทยา

4. ด.ช.บุริศร์ หงส์ประภัศร ชั้น ม.3/8 เลขประจำตัว 21866 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

5. ด.ช.ภานรินทร์ ศรีอยู่ยงค์ ชั้น ม.2/8 เลขประจำตัว 22731 สาขาวิชาดาราศาสตร์


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 998 ครั้ง

Keep