Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    Music : ขอแสดงความยินดีกับด็กหญิงกันยาวีร์ ชุติพันธ์เจริญ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกันยาวีร์ ชุติพันธ์เจริญ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ รายการประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560

ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10229
มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10550 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ศิริ    กังวลทรัพย์

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 29314
นางสาว  กันยาวีร์    ชุติพันธ์เจริญมิส  ณัฐกานต์    คงแสน ผู้แจ้งข่าว
มิส  สุนิสา    ทรวงสังเวียน ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 323 ครั้ง จาก งานศูนย์ดนตรี

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน