Music : ขอแสดงความยินดีกับด็กหญิงกันยาวีร์ ชุติพันธ์เจริญ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกันยาวีร์ ชุติพันธ์เจริญ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ รายการประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560

ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 500 ครั้ง

Keep