Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2560 ที่สอบได้คะแนนO-NETวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2560 ที่สอบได้คะแนนO-NETวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม • นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24700
เด็กหญิง  วรัชยา    นันทราทิพย์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24767
เด็กหญิง  ปัณดารีย์    ฟูดุลยวัจนานนท์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24880
เด็กชาย  กฤตกานต์    ดำรงพิงคสกุล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 25021
เด็กชาย  ธีร์ธวัต    บุญศิริวิบูลย์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24972
เด็กหญิง  ปิยมน    ตันติศิริวัฒน์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24696
เด็กหญิง  ณัชชา    ชัยสัมฤทธิ์ผล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24695
เด็กหญิง  ณิชารีย์    ชัยสัมฤทธิ์ผล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24927
เด็กชาย  ธนทัต    สันติปรีชาวัฒน์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24862
เด็กหญิง  ปวิชญา    วิจิตรทัศนา
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24691
เด็กหญิง  ณัชชา    สันต์วรนารถ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24705
เด็กชาย  รชต    ภักดีวิบูลย์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24759
เด็กชาย  จิรเมธ    แปลงเงิน
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24975
เด็กชาย  ชนธัญ    แก้วกล้า
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24840
เด็กหญิง  นันทน์ปรัชญ์    พาหุโยธินคุณา
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24740
เด็กชาย  ทศ    บุญเพ็ง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24754
เด็กชาย  ไชยภัทร    ตั้งโชติโรจน์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24742
เด็กชาย  ณธกร    จารุบูรณศักดิ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24616
เด็กชาย  กิจภูธิป    อ่อนสง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24863
เด็กหญิง  จิณห์นิภา    ตีรณธนากุลมิส  ศมานันท์    รัฐธนะรัชต์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 1837 ครั้ง จาก งานวัดผลและวิจัย

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน