Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2560 ที่สอบได้คะแนนO-NETวิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม
 

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2560 ที่สอบได้คะแนนO-NET วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24686
เด็กหญิง  พัชรกันย์    อิสสระยางกูล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24696
เด็กหญิง  ณัชชา    ชัยสัมฤทธิ์ผล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 28544
เด็กหญิง  ภรรษชล    เอี่ยมอิ่มภัค
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24893
เด็กหญิง  วลัยพรรณ    สุขวัฒนศิริ
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 28267
     มิส  ศมานันท์    รัฐธนะรัชต์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 1966 ครั้ง จาก งานวัดผลและวิจัย

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน