Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา2560 ที่สอบได้คะแนนO-NETวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2560 ที่สอบได้คะแนนO-NETวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม • นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21933
นางสาว  พิมพ์มาดา    ตันติศิริวัฒน์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21848
นาย  ชาญฤทธิ์    พิศิษฐ์จริง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22174
นาย  บดินทร์ชัย    แจ่มแจ้ง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21866
 บุริศร์    หงส์ประภัศรมิส  ศมานันท์    รัฐธนะรัชต์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 1722 ครั้ง จาก งานวัดผลและวิจัย

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน