Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2560
 

ฝ่ายวิชาการ : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2560 ซึ่งในโอกาสนี้ทางโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดีให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมตลอดปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นรางวัลให้กับผู้มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความวิริยะอุตสาหะ เป็นขวัญกำลังใจให้รักษาระดับผลการเรียน และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนนักเรียนได้นำไปเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปไฟล์แนบ 1


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10340
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10076 
กรรมการ   ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  จิราพร    คุณาบุตร
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10233 
กรรมการ   ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  พรพิมล    ปวงนิยม
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10176 
กรรมการ   ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ศมานันท์    รัฐธนะรัชต์
มิส  ประภัสสร    เลิศนิมิตรกุล ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 4313 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน